Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 133502

Warunki pracy

Siedziba Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych mieści się w Al. Jerozolimskich 181C, w budynku C kompleksu Adgar, który jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. W budynku znajdują się windy, które umożliwiają dostęp do wszystkich pięter budynku, brak jest barier w postaci progów i wąskich drzwi. Na poziomie 0 w holu budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo.


Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla (poza oznaczeniami przycisków wind) ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.


Szczegółowe informacje na temat dostępności Urzędu dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się w deklaracji dostępności.

Zakres zadań

 • Waliduje wnioski i dokumentacji dołączonej do wniosku o zmianę danych objętych pozwoleniem oraz zmianę dokumentacji będącej podstawą wydania pozwolenia
 • Sporządza projekty decyzji/postanowień/zawiadomień/wezwań Prezesa Urzędu
 • Sporządza sprawozdania oceniające dla wybranych zmian wymagających oceny
 • Prowadzi bazy danych
 • Obsługa unijnej bazy danych dotyczącej weterynaryjnych produktów leczniczych w zakresie procedur zmian porejestracyjnych
 • Przygotowywanie korespondencji do podmiotów odpowiedzialnych.
 • Przekazuje ekspertom odpowiednio przygotowaną dokumentację
 • Przygotowuje korespondencję do krajowych i międzynarodowych instytucji/organów w ramach współpracy

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe profilowe: weterynaryjne lub zootechniczne albo medyczne lub pokrewne albo biologiczne, chemiczne lub pokrewne


doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • znajomość aktów prawnych oraz znajomość wytycznych Unii Europejskiej dotyczących weterynaryjnych produktów leczniczych
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • zdolności organizacyjne
 • asertywność
 • umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych
 • dobra znajomość programów komputerowych (MS Office)
 • komunikatywność
 • samodzielność i inicjatywa
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dn.18.10.2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - NIE DOTYCZY kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ