Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie
Komendant Główny Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 133252

Warunki pracy

- warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


· praca samodzielna administracyjno - biurowa,


· praca w siedzibie urzędu, stałe godziny pracy od 8.15 – 16.15


· praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz.


· praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,


· narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, niszczarka.,


- miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


· dojścia i dojazdy do budynku są utwardzone,


· niepełne przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych: brak podjazdów przy wejściu głównym, korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami,


· infrastruktura budynku: sanitariaty, korytarze, klatki schodowe, schody,winda - budynek w remoncie,


· brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym

Zakres zadań

 • prowadzi sprawy osobowe funkcjonariuszy w zakresie ewidencji urlopów Komendanta Głównego SG i jego zastępców, komendantów oddziałów, ośrodków szkolenia i ośrodków Straży Granicznej, Rektora-Komendanta Wyższej Szkoły Straży Granicznej, dyrektorów komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej, funkcjonariuszy pozostających w dyspozycji Komendanta Głównego SG, funkcjonariuszy pełniących służbę na stanowiskach podległych bezpośrednio Komendantowi Głównemu SG oraz funkcjonariuszy Biura Kadr i Szkolenia KGSG (zakładanie, prowadzenie i archiwizowanie kart ewidencji obecności w służbie), a także zakłada akta funkcjonariuszy pełniących służbę w Komendzie Głównej SG, w celu właściwego gromadzenia dokumentacji osobowej oraz absencyjnej funkcjonariuszy,
 • pozyskuje dane w zakresie nadgodzin wypracowanych przez funkcjonariuszy Biura Kadr i Szkolenia KGSG oraz sporządza i przekazuje zestawienia komórce finansowej, w celu zapewnienia właściwej rekompensaty za wypracowane nadgodziny,
 • kontroluje i weryfikuje zgodność przygotowanych przez współpracowników Wydziału Spraw Osobowych Biura Kadr i Szkolenia KGSG akt osobowych funkcjonariuszy i pracowników przeznaczonych do archiwizacji, w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi procedurami archiwizacji akt osobowych,
 • przygotowuje akta po ustaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy/służby pracowników oraz funkcjonariuszy KGSG, w celu ich zakończenia i przesłania do Archiwum Straży Granicznej,
 • prowadzi rejestr dodatkowego zatrudnienia funkcjonariuszy Komendy Głównej Straży Granicznej, w celu zapewnienia dostępu kadrze kierowniczej do aktualnych informacji,
 • kontroluje listy obecności spływające do Wydziału Spraw Osobowych Biura Kadr i Szkolenia KGSG z komórek organizacyjnych KGSG pod względem zawartych w nich danych, a także je przyjmuje, przechowuje oraz przygotowuje do brakowania lub archiwizacji, w celu właściwego przechowywania dokumentacji,
 • Realizuje obsługę sekretarsko-biurową dyrektora Biura Kadr iSzkolenia KGSG i jego zastępców w przypadku konieczności zastępstwa pracownika realizującego wymienione zadanie, w celu zapewnienia ciągłości pracy sekretariatu BKiSz KGSG,
 • bierze udział w sporządzaniu zbiorczych zestawień oraz sprawozdań z zakresu działalności Wydziału Spraw Osobowych BKiSz KGSG, redaguje pisma na polecenie przełożonych, w celu wsparcia bieżącej pracy Wydziału.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 6 miesięcy w obszarze administracyjno-kadrowym lub powyżej 1,5 roku pracy w administracji
 • Terminowość
 • Skrupulatność
 • Umiejętność stosowania przepisów w praktyce
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Czytelny charakter pisma
 • Pozytywne przejście procedury sprawdzającej w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa osobowego, uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne lub informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość zasad prowadzenia urządzeń ewidencyjnych
APLIKUJ TERAZ