Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 132923

Warunki pracy

Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin. 


Siedziba Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych mieści się w Al. Jerozolimskich 181C, w budynku C kompleksu Adgar, który jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. W budynku znajdują się windy, które umożliwiają dostęp do wszystkich pięter budynku, brak jest barier w postaci progów i wąskich drzwi. Na poziomie 0 w holu budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo.


Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla (poza oznaczeniami przycisków wind) ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.


Szczegółowe informacje na temat dostępności Urzędu dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się w deklaracji dostępności.

Zakres zadań

 • Przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji kierowanej do komórki organizacyjnej, przygotowywanie do wysłania i nadzorowanie jej obiegu oraz monitorowanie realizacji spraw terminowych
 • Prowadzenie ewidencji księgowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej (PKZP) przy Urzędzie
 • Sporządzanie zestawień zbiorczych dla Urzędu Miasta z nieuiszczonych opłat skarbowych od dokonywanych czynności urzędowych, wydanych zaświadczeń i zezwoleń
 • Wykonywanie czynności związanych z dokumentacją w procesach realizowanych w obrębie BFK oraz innymi dokumentami wytworzonymi na jej podstawie w wyznaczonym obszarze
 • Zapewnienie właściwego wyposażenia komórki organizacyjnej w materiały biurowe
 • Przekazywanie komunikatów, poleceń i ustaleń organizacyjnych pracownikom komórki organizacyjnej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Dobra znajomość obsługi programów pakietu MS Office
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • znajomość przepisów w zakresie: rozporządzenie MF w sprawie opłaty skarbowej
 • dobra organizacja pracy
 • łatwość komunikacji,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dn.18.10.2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - NIE DOTYCZY kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ