Młodszy Specjalista

w Wydziale Świadczeń Zdrowotnych Służb Mundurowych

w Departamencie ds. Służb Mundurowych

 

Numer ogłoszenia: DSM/23/08

Miejsce pracy: Warszawa

 

1 etat / umowa o pracę

 

Termin składania ofert 26.01.2023 r.

Szczegóły oferty

 

GŁÓWNE ZADANIA:
 • prowadzenie prac związanych z przygotowaniem założeń merytorycznych i organizacyjnych przeprowadzania postępowań w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie uzdrowiskowe;
 • przygotowywanie materiałów informacyjnych dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w pkt 1, w tym w szczególności:
  • organizacji postępowania w konkursie ofert i rokowaniach,
  • warunków wymaganych od świadczeniodawców;
  • techniczna obsługa i przygotowanie w systemach informatycznych postępowań w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;
 • monitorowanie jakości świadczeń opieki zdrowotnej, polegającego w szczególności na:
  • analizie problemów zgłaszanych przez oddziały wojewódzkie Funduszu i świadczeniodawców oraz podejmowanie odpowiednich działań w celu ich rozwiązania,
  • ocenie prawidłowości stosowania przyjętych zasad zawierania i wykonywania świadczeń oraz przygotowywanie wyjaśnień i interpretacji dotyczących tych zasad;
 • opracowywanie informacji dotyczących realizacji świadczeń odpowiednio dla Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości i ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie:
  • ordynacji lekarskiej,
  • dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej,
  • przyczyn hospitalizacji,
  • analiz ekonomiczno-finansowych,
  • liczby świadczeniobiorców wymienionych w art. 66 ust. 1 pkt 2-13 ustawy
  • realizacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych weteranom poszkodowanym - żołnierzom, weteranom poszkodowanym - funkcjonariuszom, weteranom poszkodowanym funkcjonariuszom ABW
  • w odniesieniu do podmiotów leczniczych tworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości i ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

 

WYMAGANIA:

Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie: wyższe (preferowane kierunki: matematyka, statystyka, informatyka)
 • Lata pracy zawodowej: minimum rok pracy zawodowej

(Wykształcenie należy potwierdzić kopią dyplomu ukończenia uczelni wyższej; staż pracy należy potwierdzić świadectwami pracy / zaświadczeniem o zatrudnieniu / aktualnym wyciągiem z CEIDG.)


Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej lub w jednostkach związanych z ochroną zdrowia;
 • doświadczenie zawodowe w obszarze związanym ze świadczeniami medycznymi;
 • dobra znajomość obowiązujących przepisów i zagadnień związanych z funkcjonowaniem krajowego systemu opieki zdrowotnej, w tym dotyczących funkcjonowania i zadań realizowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia;
 • bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office (w szczególności Excel);
 • umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia oraz formułowania wniosków;
 • umiejętność wykonywania zadań pod presją czasu;
 • organizacja pracy i zarządzanie własnym czasem;
 • otwartość i łatwość nawiązywania kontaktów;
 • rzetelność i terminowość;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • skupienie na celu i nastawienie na realizację zadań.

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • podpisany kwestionariusz osobowy
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów)

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.


ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dostępni pod adresem e-mail: rekrutacja@nfz.gov.pl.

APLIKUJ TERAZ