Młodszy Specjalista w Wydziale Analiz Kontrolnych
w Departamencie Kontroli


Numer ogłoszenia: DK/21/37
Miejsce pracy: Warszawa/Centrala NFZ
1 etat / umowa o pracę
Termin składania ofert: 16.03.2021 r.

Szczegóły oferty

 

GŁÓWNE ZADANIA:
 • Wykonywanie analiz danych na potrzeby:
  • opracowywania programów kontroli koordynowanych w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej, ordynacji i refundacji recept,
  • opracowywania planów realizacji czynności nadzorczych w zakresie prawidłowości realizacji zadań, określonych w dziale IIIA ustawy o świadczeniach, przez Terenowe Wydziały Kontroli I-XVI oraz przygotowywania tych czynności,
  • przygotowania kontroli przez Wydział Realizacji Kontroli oraz Terenowe Wydziały Kontroli I – XVI,
  • opracowywania przez Wydział Realizacji Kontroli zbiorczych informacji o wynikach kontroli koordynowanych,
  • opracowywania przez Wydział Prawny wniosków do odpowiednich organów o podjęcie właściwych czynności i postępowań związanych z wykrytymi nieprawidłowościami,
  • współpracy przez Wydział Wymiany Informacji i Cyfryzacji Kontroli z podmiotami określonymi w art. 61c ustawy o świadczeniach w zakresie wymiany informacji i danych;
 • współpraca z Terenowymi Wydziałami Kontroli I-XVI w zakresie wykonywania analiz danych, o których mowa w pkt 1;
 • współpraca z Terenowymi Wydziałami Kontroli I-XVI, Wydziałem Realizacji Kontroli przy opracowywaniu rocznego planu kontroli Funduszu;
 • rekomendowanie podjęcia czynności sprawdzających, o których mowa w art. 61w ustawy o świadczeniach;
 • rekomendowanie działań usprawniających i naprawczych w odniesieniu do działalności analitycznej na potrzeby kontroli;
 • udział w kontrolach w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej, ordynacji leków i refundacji recept;
 • udzielanie odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji publicznej, dotyczące zakresu działania wydziału, z wyłączeniem decyzji administracyjnych o odmowie udzielenia informacji publicznej;
  współpraca z Wydziałem Prawnym przy opracowywaniu decyzji administracyjnych o odmowie udzielenia informacji publicznej, w zakresie dotyczącym zakresu działania wydziału;
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi Funduszu w zakresie zadań realizowanych przez wydział; współuczestniczenie w opracowywaniu sprawozdań oraz informacji zarządczej w zakresie działania wydziału; wykonywanie innych zadań powierzonych przez przełożonych.
WYMAGANIA:


Wymagania konieczne:

 • wykształcenie: wyższe - preferowane wykształcenie medyczne lub pokrewne (zdrowie publiczne), ekonomiczne, informatyczne, administracyjne;
 • minimum rok pracy zawodowej.

Wymagania dodatkowe:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za popełnione z winy umyślnej przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • bardzo dobra znajomość obowiązujących przepisów i zagadnień związanych z funkcjonowaniem krajowego systemu opieki zdrowotnej, w tym dotyczących ubezpieczeń zdrowotnych;
 • doświadczenie zawodowe w obszarze związanym ze statystyką medyczną, z analizą danych lub typowaniem obszarów do kontroli;
 • ukończone kursy/szkolenia/studia podyplomowe z zakresu zagadnień dotyczących analiz i opracowań statystycznych danych medycznych, jednorodnych grup pacjentów i klasyfikacji medycznych, w tym w szczególności w obszarze sprawozdawczości z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej;
 • doświadczenie zawodowe w podmiotach realizujących umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub jednostkach organizacyjnych NFZ na stanowisku obejmującym podobny zakres obowiązków;
 • znajomość obsługi narzędzi Business Objects;
 • umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia oraz formułowania wniosków;
 • komunikatywność i kreatywność;
 • bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
 • umiejętność pracy w zespole;
 • rzetelność i terminowość;
 • duża odporność na stres;
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej.

Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • podpisany kwestionariusz osobowy;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia (zaświadczenie o wykonaniu umowy zlecenia) lub prowadzenia działalności gospodarczej;
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi;
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.

 

ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dostępni pod adresem e-mail: rekrutacja@nfz.gov.pl.

APLIKUJ TERAZ