CENTRUM NAUKI KOPERNIK

poszukuje osób do pracy na stanowisku: 

Młodszy Specjalista w Dziale Inspiracji Edukacyjnych i Naukowych Inspirator – Aktor / Prezenter
Warszawa

Poszukujemy osoby, która dołączy do zespołu Inspiratorów i będzie realizować pokazy naukowe i warsztaty na wystawach CNK, jak i w ramach zleceń komercyjnych.  Szczególnie zależy nam na osobie doświadczonej w występowaniu na scenie, która swoim umiejętnościami wesprze zespół w rozwijaniu kompetencji w tym zakresie.  

Zakres obowiązków
 • prowadzenie interakcji ze zwiedzającymi w formie m.in. warsztatów, pokazów i spektakli naukowych, prowadzonych na żywo (w siedzibie Centrum Nauki Kopernik) i wirtualnie, a także na zewnątrz (w ramach wyjazdów służbowych),
 • dbanie o stronę artystyczną działań programowych poprzez współpracę przy tworzeniu scenariuszy wydarzeń, zajęć i filmów edukacyjnych,
 • podnoszenie kompetencji zespołu w zakresie wystąpień publicznych poprzez prowadzenie szkoleń i wymianę doświadczeń,
 • aktywny udział w wydarzeniach popularyzujących naukę,
 • współpraca z ekspertami i kołami naukowymi popularyzującymi naukę,
 • obsługa organizacyjna i techniczna prowadzonych zajęć.
Czego od Ciebie oczekujemy
 • wykształcenia i/lub doświadczenia w pracy scenicznej, 
 • umiejętności ciekawego i zrozumiałego przekazywania wiedzy odbiorcom w różnym wieku,  
 • gotowość do podróży służbowych,
 • czynnego prawa jazdy kategorii B,
 • znajomości języka angielskiego na poziomie min. B1.

oraz:

 • umiejętności dopasowywania się do zróżnicowanych potrzeb odbiorców,
 • zdolności szybkiej adaptacji do zmieniających się warunków pracy,
 • komunikatywności oraz umiejętności współpracy w zespole,
 • odpowiedzialności i inicjatywy w podejmowaniu działań.
Oferujemy
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w równoważnym czasie pracy,
 • współpraca w przyjaznej atmosferze,
 • szansa zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego, 
 • benefity pracownicze (m.in. prywatna opieka medyczna, dofinansowanie nauki języków obcych i karty multisport, Legimi, platforma benefitowa, ZFŚS, vouchery do CNK). 


 1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, kontakt: rekrutacja@kopernik.org.pl (dalej jako „CNK”).
 2. Dane osobowe, które zostały wymienione w Kodeksie Pracy, są przetwarzane na podstawie przepisów prawa.
 3. Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
  b) RODO. Inne dane podane w tym celu lub w celu udziału w przyszłych rekrutacjach, będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.
  a) lub art. 9 ust. 2 lit.
  a) RODO (jeżeli dokumenty zawierają takie dane); na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO -przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora: dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Okres przetwarzania może ulec przedłużeniu o okres przedawnienia potencjalnych roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
 4. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiada Pani/Pan następujące prawa: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, przy czym możliwość skorzystania z wyżej wymienionych praw uzależniona jest od spełnienia przesłanek określonych w przepisach prawa oraz podstawy prawnej i celu przetwarzania danych osobowych.
 5. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne w celu wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie innych danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez 3 miesiące od ukończenia rekrutacji (zawarcia umowy docelowej) lub w przypadku odpowiedniej zgody, do momentu jej wycofania, nie dłużej niż przez 12 miesięcy.
 8. Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom zewnętrznym w ramach realizowanych przez nie usług na podstawie umów o powierzenie danych osobowych, w szczególności, podmioty świadczące usługi informatyczne, przy czym wszyscy odbiorcy są zobowiązani są do przestrzegania w tym zakresie przepisów RODO, w tym do zachowania tych danych w tajemnicy nawet po wygaśnięciu wiążącego stosunku prawnego oraz mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 9. Informujemy, że wybrani kandydaci mogą podlegać weryfikacji w Rejestrze Sprawców na Tle Seksualnym z uwagi na obowiązek prawny określony w art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. 405.2018 t.j.). Dane osobowe wybranych kandydatów znajdujących się w Rejestrze Sprawców na Tle Seksualnym będą przetwarzane przez CNK na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
 10. Decyzje dotyczące podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 11. Kontakt z osobą pełniącą w CNK obowiązki inspektora ochrony danych jest możliwy w formie elektronicznej na adres e-mail rekrutacja@kopernik.org.pl
APLIKUJ TERAZ