Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy informatyk
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 114143

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

 • praca w terenie,

 • nietypowe godziny pracy,

 • wyjazdy służbowe,

 • budynek częściowo przystosowany dla osób z niepełnosprawością.

Zakres zadań

 • Wykonuje czynności związane z prowadzeniem w księgach inwentarzowych ewidencji infrastruktury teleinformatycznej, oprogramowania systemowego i narzędziowego Urzędu a także wykonuje zadania związane z gospodarowaniem składnikami majątku ruchomego Urzędu w zakresie dotyczącym infrastruktury teleinformatycznej.
 • Wykonuje czynności związane z nadzorem nad realizacją umów z wykonawcami i dostawcami zgodnie z właściwościami Wydziału.
 • Zapewnia konserwację, naprawy i modernizację urządzeń odpowiadających za zapewnienie ciągłości działania infrastruktury teleinformatycznej, takich jak klimatyzacja techniczna, UPS-y, agregaty prądotwórcze, samoczynne urządzenia gaśnicze.
 • Wykonuje czynności związane z udziałem w projektach informatycznych prowadzonych przez Biuro Informatyki m.in. opracowywanie, we współpracy z Wydziałem Projektów Informatycznych, opisu przedmiotu zamówienia przed udzieleniem zamówienia publicznego, w zakresie właściwości Wydziału Utrzymania i Rozwoju Infrastruktury Teleinformatycznej.
 • Wykonuje czynności związane z zapewnieniem prawidłowego, ciągłego i bezpiecznego funkcjonowania infrastruktury teleinformatycznej Urzędu w zakresie sprzętu i oprogramowania serwerowego, sieci teletransmisji danych oraz urządzeń odpowiadających za zapewnienie ciągłości działania infrastruktury teleinformatycznej, a także utrzymaniem i rozwojem tej infrastruktury.
 • Wykonuje czynności związane z zapewnieniem bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu m.in. certyfikacja połaczeń dla potrzeb zabezpieczeń krajowego zbioru rejestrów oraz systemów teleinformatycznych służących do realizacji zadań Szefa Urzędu oraz obsługi Urzędu, zarządzanie systemem backupu środowisk dla systemów informatycznych, systemem dostępu zdalnego, systemem antywirusowym, systemem pocztowym.
 • Wykonuje czynności związane z administrowaniem systemów widokonferencyjnego, monitoringu wizyjnego, kontroli dostępu oraz elektronicznych depozytorów kluczy.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy prawo zamówień publicznych.
 • Wiedza z zakresu administrowania sieciami teleinformatycznymi.
 • Wiedza z zakresu bezpieczeństwa sieciowego.
 • Wiedza z zakresu administrowania serwerami.
 • Ogólna znajomość ustawy o służbie cywilnej.
 • Umiejętność oceny stanów awaryjnych i podejmowania decyzji zmierzających do rozwiązania problemu.
 • Znajomość języka angielskiego - poziom A1.
 • Umiejętność pracy w sytuacjach stresujących.
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych opatrzonych, co najmniej klauzulą „poufne” lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego według przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu administrowania przełącznikami sieciowymi i routerami.
 • Przeszkolenie z zakresu systemu zarządzania bramkami pocztowymi.
 • Przeszkolenie z zakresu - Centralne Systemy Zarządzania Konfiguracją.
APLIKUJ TERAZ