Rekrutacja na stanowisko: młodszego bibliotekarza/starszego kustosza do katalogowania rysunków, rycin i fotografii

 

Miejsce pracy: Warszawa


Od kandydatów oczekujemy m.in.:
 • wykształcenia wyższego z dziedziny historii sztuki,
 • dobrej znajomości języka angielskiego (na poziomie co najmniej B2),
 • znajomości terminologii z zakresu sztuk plastycznych, zwłaszcza grafiki, rysunku i fotografii,
 • umiejętności identyfikowania technik plastycznych, zwłaszcza graficznych, rysunkowych lub fotograficznych,
 • znajomości podstawowych pojęć i przepisów z zakresu ochrony zabytków oraz ogólnych zasad konserwacji dzieł sztuki i prewencji konserwatorskiej,
 • znajomości ustawy o bibliotekach i ustawy o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych wraz z ich aktami wykonawczymi,
 • bardzo dobrej znajomości zasad gromadzenia zbiorów w BN (zarządzenie dyrektora BN nr 155 z 2018 r.),
 • biegłej umiejętności obsługi komputera (środowisko Windows),
 • komunikatywności i umiejętności pracy w zespole,
 • umiejętności organizacji czasu pracy i samodzielnej realizacji zadań,
 • umiejętności selekcji informacji,
 • zdolności szybkiego uczenia się, elastyczności i inicjatywy w działaniu, otwartości na zmianę.
Dodatkowo od kandydata na bibliotekarza oczekujemy m.in.:
 • umiejętności katalogowania rycin, rysunków i fotografii,
 • umiejętności tworzenia rekordów wzorcowych,
 • znajomości Przepisów katalogowania Biblioteki Narodowej,
 • znajomości zasad redakcji i doboru Deskryptorów Biblioteki Narodowej,
 • znajomości formatu MARC 21,
 • dobrej znajomości terminologii z zakresu sztuk plastycznych, zwłaszcza grafiki, rysunku i fotografii,
 • dobrej umiejętności identyfikowania technik plastycznych, zwłaszcza graficznych, rysunkowych lub fotograficznych,
 • dobrej znajomości podstawowych pojęć i przepisów z zakresu ochrony zabytków oraz ogólnych zasad konserwacji dzieł sztuki i prewencji konserwatorskiej,
 • przynajmniej jednej publikacji naukowej z zakresu historii sztuki.
Dodatkowo od kandydata na starszego bibliotekarza oczekujemy m.in.:
 • umiejętności samodzielnego katalogowania rycin, rysunków i fotografii,
 • umiejętności samodzielnego tworzenia rekordów wzorcowych,
 • umiejętności budowania tezaurusa dziedzinowego,
 • bardzo dobrej znajomości Przepisów katalogowania Biblioteki Narodowej,
 • bardzo dobrej znajomości zasad redakcji i doboru Deskryptorów Biblioteki Narodowej,
 • bardzo dobrej znajomości formatu MARC 21,
 • bardzo dobrej znajomości terminologii z zakresu sztuk plastycznych, zwłaszcza grafiki, rysunku i fotografii,
 • bardzo dobrej umiejętności identyfikowania technik plastycznych, zwłaszcza graficznych, rysunkowych lub fotograficznych,
 • dobrej znajomości podstawowych pojęć i przepisów z zakresu ochrony zabytków oraz ogólnych zasad konserwacji dzieł sztuki i prewencji konserwatorskiej,
 • przynajmniej jednej publikacji naukowej z zakresu historii sztuki wydanej w czasopiśmie lub przez wydawnictwo z wykazu MNiSW.
Dodatkowo od kandydata na kustosza oczekujemy m.in.:
 • wykształcenia wyższego z dziedziny historii sztuki (co najmniej tytuł zawodowy magistra),
 • dobrej znajomości języka angielskiego (na poziomie co najmniej B2),
 • osiągnięć w działalności zawodowej lub naukowej w dyscyplinach związanych z zadaniami Biblioteki Narodowej,
 • osiągnięć w upowszechnianiu wiedzy w zakresie związanym z zadaniami Biblioteki Narodowej,
 • bardzo dobrej znajomości terminologii z zakresu sztuk plastycznych, zwłaszcza grafiki, rysunku i fotografii,
 • bardzo dobrej umiejętności identyfikowania technik plastycznych, zwłaszcza graficznych, rysunkowych i fotograficznych,
 • bardzo dobrej znajomości dziejów sztuki polskiej i europejskiej,
 • dobrej znajomości pojęć i przepisów z zakresu ochrony zabytków oraz ogólnych zasad konserwacji dzieł sztuki i prewencji konserwatorskiej,
 • umiejętności samodzielnego katalogowania rycin, rysunków i fotografii,
 • umiejętności samodzielnego tworzenia rekordów wzorcowych,
 • umiejętności budowania tezaurusa dziedzinowego,
 • bardzo dobrej znajomości Przepisów katalogowania Biblioteki Narodowej,
 • bardzo dobrej znajomości zasad redakcji i doboru Deskryptorów Biblioteki Narodowej,
 • bardzo dobrej znajomości formatu MARC 21,
 • przynajmniej jednej publikacji naukowej z zakresu historii grafiki, rysunku lub fotografii wydanej w czasopiśmie lub przez wydawnictwo z wykazu MNiSW.
Dodatkowo od kandydata na starszego kustosza oczekujemy m.in.:
 • wykształcenia wyższego (stopień przynajmniej doktora nauk historycznych),
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego (na poziomie co najmniej C1),
 • znaczących osiągnięć w działalności zawodowej lub naukowej w dyscyplinach związanych z zadaniami Biblioteki Narodowej,
 • znaczących osiągnięć w upowszechnianiu wiedzy w zakresie związanym z zadaniami Biblioteki Narodowej,
 • biegłej znajomości terminologii z zakresu sztuk plastycznych, zwłaszcza grafiki, rysunku i fotografii,
 • biegłej umiejętności identyfikowania technik plastycznych, zwłaszcza graficznych, rysunkowych lub fotograficznych,
 • bardzo dobrej znajomości dziejów sztuki polskiej i europejskiej,
 • bardzo dobrej znajomości pojęć i przepisów z zakresu ochrony zabytków oraz ogólnych zasad konserwacji dzieł sztuki i prewencji konserwatorskiej,
 • umiejętności samodzielnego katalogowania rycin, rysunków i fotografii,
 • umiejętności samodzielnego tworzenia rekordów wzorcowych,
 • umiejętności budowania tezaurusa dziedzinowego,
 • bardzo dobrej znajomości standardów ISBD i RDA oraz modelu FRBR,
 • bardzo dobrej znajomości Przepisów katalogowania Biblioteki Narodowej,
 • bardzo dobrej znajomości zasad redakcji i doboru Deskryptorów Biblioteki Narodowej,
 • bardzo dobrej znajomości formatu MARC 21,
 • wygłoszenia referatu na seminarium BN,
 • przynajmniej dwóch publikacji naukowych z zakresu historii grafiki, rysunku lub fotografii wydanej w czasopiśmie lub przez wydawnictwo z wykazu MNiSW,
 • samodzielności i inicjatywy w podejmowaniu nowych tematów badawczych.
Do osiągnięć w działalności zawodowej lub naukowej wymaganych do zajmowania stanowiska kustosza lub starszego kustosza zalicza się:
 • autorstwo lub współautorstwo publikacji w zakresie historii sztuki w postaci monografii, rozdziału w takiej monografii, artykułu lub cyklu powiązanych tematycznie artykułów naukowych,
 • redakcję publikacji w zakresie historii sztuki,
 • uzyskanie stopnia doktora, doktora habilitowanego lub tytułu profesora,
 • kierowanie projektem naukowym, badawczo-rozwojowym lub wdrożeniowym, kierowanie zespołem realizującym taki projekt lub udział w takim zespole,
 • recenzowanie projektów naukowych, badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych,
 • recenzowanie publikacji naukowych,
 • opracowanie ekspertyz naukowych lub specjalistycznych,
 • nagrody i wyróżnienia za działalność naukową lub zawodową.
Do osiągnięć w upowszechnianiu wiedzy wymaganych do zajmowania stanowiska kustosza lub starszego kustosza zalicza się:
 • wystąpienia (w roli referenta, panelisty, moderatora) na krajowych i międzynarodowych konferencjach i seminariach naukowych,
 • udział (w roli prowadzącego zajęcia, wykładowcy lub autora materiału szkoleniowego) w kursach doskonalenia zawodowego oraz innych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego,
 • udział w komitetach redakcyjnych i radach naukowych krajowych lub zagranicznych czasopism naukowych lub bibliotekarskich,
 • kierowanie współpracą metodologiczną, merytoryczną i organizacyjną pomiędzy instytucjami krajowymi lub zagranicznymi lub koordynowanie takiej współpracy,
 • członkostwo w krajowych i międzynarodowych zespołach eksperckich lub konsultacyjno-doradczych lub pełnienie funkcji eksperckiej,
 • nagrody i wyróżnienia za działalność edukacyjną lub upowszechnianie wiedzy.
Zakres obowiązków na stanowisku młodszego bibliotekarza obejmuje m.in.:
 • katalogowanie rycin, rysunków i fotografii,
 • tworzenie rekordów bibliograficznych i wzorcowych w katalogu elektronicznym,
 • wykonywanie kwerend naukowych,
 • sprawdzanie ofert aukcyjnych i darów,
 • typowanie publikacji do specjalistycznego księgozbioru podręcznego.
Dodatkowo na stanowisku bibliotekarza zakres obowiązków obejmuje m.in.:
 • samodzielne katalogowanie rycin, rysunków i fotografii,
 • budowanie tezaurusa z zakresu historii grafiki, rysunku i fotografii,
 • samodzielne tworzenie i modyfikację rekordów wzorcowych deskryptorów wszystkich typów.
Dodatkowo na stanowisku starszego bibliotekarza zakres obowiązków obejmuje m.in.:
 • samodzielne katalogowanie rycin, rysunków i fotografii,
 • budowanie tezaurusa z zakresu historii grafiki, rysunku i fotografii,
 • samodzielne tworzenie i modyfikację rekordów wzorcowych deskryptorów wszystkich typów,
 • korektę opisów bibliograficznych,
 • opiniowanie ofert aukcyjnych i darów,
 • wykonywanie kwerend naukowych i udzielanie informacji o zbiorach,
 • opiekę nad specjalistycznym księgozbiorem podręcznym i pozyskiwanie nowych publikacji.
Dodatkowo na stanowisku kustosza zakres obowiązków obejmuje m.in.:
 • samodzielne katalogowanie rycin, rysunków i fotografii,
 • korektę opisów bibliograficznych,
 • dbanie o spójność opisów bibliograficznych rycin, rysunków i fotografii w ramach Deskryptorów Biblioteki Narodowej,
 • budowanie tezaurusa z zakresu historii grafiki, rysunku i fotografii,
 • współpracę z Instytutem Bibliograficznym przy tworzeniu i modyfikacji rekordów wzorcowych deskryptorów przedmiotowych z zakresu historii grafiki, rysunku i fotografii,
 • współpracę z bibliotekarzami innych bibliotek w zakresie opisu bibliograficznego rycin, rysunków i fotografii,
 • udzielanie konsultacji dla bibliotek i muzeów w zakresie opracowania i przechowywania kolekcji grafiki, rysunku i fotografii,
 • prowadzenie szkoleń z katalogowania rycin, rysunków i fotografii z zastosowaniem DBN,
 • prowadzenie prac naukowych dotyczących historii grafiki, rysunku i fotografii,
 • samodzielne przeprowadzanie specjalistycznych kwerend dotyczących historii grafiki, rysunku i fotografii,
 • opiniowanie i wycena ofert aukcyjnych i darów,
 • współpraca z innymi komórkami BN w zakresie gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów grafiki, rysunku i fotografii,
 • przygotowywanie naukowych katalogów zbiorów grafiki, rysunku lub fotografii.
Dodatkowo na stanowisku starszego kustosza zakres obowiązków obejmuje m.in.:
 • samodzielne katalogowanie rycin, rysunków i fotografii,
 • korektę opisów bibliograficznych,
 • dbanie o spójność opisów bibliograficznych rycin, rysunków i fotografii w ramach Deskryptorów Biblioteki Narodowej,
 • budowanie tezaurusa z zakresu historii grafiki, rysunku i fotografii,
 • współpracę z Instytutem Bibliograficznym przy tworzeniu i modyfikacji rekordów wzorcowych deskryptorów przedmiotowych z zakresu grafiki, rysunku i fotografii,
 • współpracę z bibliotekarzami innych bibliotek w zakresie opisu bibliograficznego rycin, rysunków i fotografii,
 • prowadzenie szkoleń z katalogowania rycin, rysunków i fotografii z zastosowaniem DBN,
 • udzielanie konsultacji dla bibliotek i muzeów w zakresie opracowania i przechowywania kolekcji grafiki, rysunku i fotografii,
 • prowadzenie prac naukowych dotyczących historii grafiki, rysunku i fotografii,
 • przeprowadzanie specjalistycznych kwerend dotyczących historii grafiki, rysunku i fotografii,
 • opiniowanie i wycena ofert aukcyjnych i darów,
 • współpraca z innymi komórkami BN w zakresie gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów grafiki, rysunku i fotografii,
 • inicjowanie i opracowanie nowych projektów badawczych,
 • przygotowywanie naukowych katalogów zbiorów grafiki, rysunku lub fotografii,
 • recenzowanie publikacji z zakresu historii grafiki, rysunku i fotografii,
 • przygotowywanie ekspertyz naukowych i specjalistycznych opinii w zakresie opieki nad zbiorami grafiki, rysunku i fotografii.
Wymiar czasu pracy:
 • pełny etat lub ¾ etatu.
Wynagrodzenie zasadnicze dla pełnego etatu:
 • 4 300 zł (młodszy bibliotekarz),
 • 4 900 zł (bibliotekarz),
 • 5 400 zł (starszy bibliotekarz),
 • 6 000 zł (kustosz),
 • 7 000 zł (starszy kustosz).
Informacja dotycząca przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w procesie rekrutacyjnym znajduje się tutaj

W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Bibliotekę Narodową, prosimy o przesłanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Bibliotekę Narodową przez okres 1 roku kalendarzowego.

Oświadczenie może być sformułowane w następujący sposób:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Bibliotekę Narodową przez okres 1 roku kalendarzowego.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

APLIKUJ TERAZ