Główny Urząd Miar w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Metrolog
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 97887

Warunki pracy

* MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY


Warszawa, ul. Elektoralna 2 (do dnia uruchomienia Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar)


Kielce (od dnia uruchomienia Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar, które planowane jest w 2023 roku).


Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych. Zagrożenie korupcją. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.


W budynku znajduje się winda, są także łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Zakres zadań

 • bierze udział w pracach badawczych, rozwojowych i technicznych związanych z tworzeniem nowych i doskonaleniem istniejących rozwiązań w zakresie wzorców jednostek miar, metod i stanowisk pomiarowych, automatyzacji stanowisk pomiarowych w celu potwierdzenia możliwości pomiarowych ŚKLGUM
 • bierze udział w przygotowaniu i uruchomieniu stanowisk pomiarowych w ŚKLGUM w Kielcach, w tym w szczególności w opracowywaniu dokumentacji technicznej dla nowotworzonego zespołu stanowisk pomiarowych z komorą bezechową dużą i małą, udział w szkoleniach w zakresie obsługi aparatury pomiarowej na ww. stanowiskach, pogłębianie wiedzy specjalistycznej z zakresu obsługi budowanych stanowisk pomiarowych w celu nabycia zaawansowanej wiedzy i umiejętności niezbędnych do profesjonalnego wykonywania obowiązków w ŚKLGUM
 • wykonuje prace związane z utrzymywaniem i doskonaleniem państwowego wzorca jednostki miary lub wzorców odniesienia m.in. poprzez: wyznaczanie charakterystyk metrologicznych i parametrów technicznych wzorca, prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, uczestniczenie w porównaniach międzynarodowych w celu zapewnienia najwyższego poziomu metrologicznego wzorców i powiązania z międzynarodowym systemem miar, a także potwierdzenia na arenie międzynarodowej możliwości pomiarowych ŚKLGUM
 • bierze udział w prowadzeniu spraw związanych z transferem wiedzy metrologicznej, w tym w szczególności przygotowuje referaty i artykuły na konferencje krajowe i międzynarodowe, prowadzi szkolenia specjalistyczne w celu propagowania wiedzy metrologicznej i możliwości pomiarowych ŚKLGUM
 • bierze udział w audytach wzajemnych („peer review”) w celu potwierdzenia kompetencji technicznych Laboratorium, w szczególności w zakresie pomiarów w komorach bezechowych
 • opracowuje, sprawdza i aktualizuje dokumenty systemu zarządzania dotyczące stanowisk pomiarowych (instrukcje wzorcowania, karty wyposażenia, harmonogramy wzorcowania) w celu zapewnienia efektywnej realizacji możliwości pracy Laboratorium, w szczególności w zakresie pomiarów w komorach bezechowych
 • realizuje pomiary w zakresie wzorcowania przyrządów oraz przygotowuje dokumentację procesu wzorcowania w celu potwierdzenia możliwości pomiarowych ŚKLGUM
 • przygotowuje dane potrzebne do planów: zadań metrologicznych, współpracy z zagranicą, szkoleniowego, inwestycyjnego itp.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych lub inżynieryjno - technicznych
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym pisanie pism, rozumienie tekstów fachowych oraz wypowiadanie się na tematy związane z wykonywaną pracą
 • Ogólna wiedza z zakresu akustyki
 • Znajomość podstawowych zagadnień szacowania niepewności pomiarów
 • Umiejętność analitycznego myślenia i syntetyzowania informacji
 • Umiejętność: współpracy, komunikacji, organizacji pracy, zorientowanie na osiąganie celów
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przygotowanie naukowe zgodne z profilem - stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych lub inżynieryjno-technicznych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie biegłym
 • Wiedza z zakresu metrologii ogólnej, naukowej, przemysłowej (stosowanej)
 • Wiedza specjalistyczna z dziedziny akustyki
 • Dorobek naukowy - publikacje, wystąpienia z zakresu akustyki
 • Umiejętność programowania aparatury kontrolno – pomiarowej
 • Umiejętność sporządzania ocen, analiz i prognoz
 • Umiejętność przygotowywania prezentacji, referatów, wystąpień publicznych
 • Umiejętność prowadzenia szkoleń
 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Umiejętność podejmowania decyzji i odpowiedzialność
APLIKUJ TERAZ