Główny Urząd Miar w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Metrolog
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 78514

Warunki pracy

* MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY


Warszawa, ul. Elektoralna 2  (do dnia uruchomienia Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar)


Kielce (od dnia uruchomienia więtokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar; które planowane jest w 2023 roku)


Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Wysiłek fizyczny. Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach


W budynku znajduje się winda, są także łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Zakres zadań

 • prowadzi prace badawcze, rozwojowe i techniczne związane z tworzeniem nowych i doskonaleniem istniejących rozwiązań w zakresie wzorców jednostek miar, metod i stanowisk pomiarowych, automatyzacji stanowisk pomiarowych
 • bierze udział w przygotowaniu i uruchomieniu stanowisk pomiarowych w ŚKLGUM w Kielcach, w tym w szczególności w opracowywaniu dokumentacji technicznej dla nowotworzonego stanowiska pomiarowego – wzorce odniesienia jednostki siły, szkolenie w zakresie obsługi aparatury pomiarowej na ww. stanowiskach, pogłębianie wiedzy specjalistycznej z zakresu obsługi budowanych stanowisk pomiarowych w celu nabycia zaawansowanej wiedzy i umiejętności niezbędnych do profesjonalnego wykonywania obowiązków w ŚKLGUM
 • wykonuje prace związane z utrzymywaniem i doskonaleniem państwowego wzorca jednostki miary lub wzorców odniesienia m.in. poprzez: wyznaczanie charakterystyk metrologicznych i parametrów technicznych wzorca, prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, uczestniczenie w porównaniach międzynarodowych
 • bierze udział w prowadzeniu spraw związanych z transferem wiedzy metrologicznej, w tym w szczególności przygotowuje referaty i artykuły na konferencje krajowe i międzynarodowe, prowadzi szkolenia specjalistyczne
 • bierze udział w audytach wzajemnych („peer review”)
 • opracowuje, sprawdza i aktualizuje dokumenty systemu zarządzania dotyczące stanowisk wzorców państwowych i odniesienia oraz stanowisk pomiarowych (dokumenty główne, instrukcje wzorcowania, karty wyposażenia, harmonogramy wzorcowania)
 • realizuje pomiary w zakresie wzorcowania przyrządów oraz przygotowuje dokumentację procesu wzorcowania
 • przygotowuje dane potrzebne do planów: zadań metrologicznych, współpracy z zagranicą, szkoleniowego, inwestycyjnego itp.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych lub techniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym pisanie pism, rozumienie tekstów fachowych oraz wypowiadanie się na tematy związane z wykonywaną pracą
 • Ogólna wiedza z zakresu pomiaru masy i wielkości związanych – w tym siły
 • Znajomość podstawowych zagadnień szacowania niepewności pomiarów
 • Umiejętność analitycznego myślenia i syntezowania informacji
 • Umiejętność: współpracy, komunikacji, organizacji pracy, zorientowanie na osiąganie celów
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przygotowanie naukowe zgodne z profilem - stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych lub inżynieryjno-technicznych lub wykształcenie wyższe magisterskie techniczne lub w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych
 • Doświadczenie zawodowe w pracy w laboratorium, w szczególności w pracy w laboratorium w dziedzinie masy i wielkości pochodnych lub w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych, w szczególności w dziedzinie masy i wielkości pochodnych lub w realizacji projektów B+R
 • Biegła znajomość języka angielskiego
 • Wiedza z zakresu metrologii ogólnej, naukowej, przemysłowej (stosowanej)
 • Wiedza specjalistyczna z dziedziny siły
 • Dorobek naukowy - publikacje, wystąpienia konferencyjne z zakresu masy i wielkości pochodnych
 • Znajomość normy PN-EN ISO 17025 lub ISO 9001
 • Umiejętność programowania aparatury kontrolno – pomiarowej
 • Umiejętność sporządzania ocen, analiz i prognoz
 • Umiejętność przygotowywania prezentacji, referatów, wystąpień publicznych
 • Umiejętność prowadzenia szkoleń
 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Umiejętność podejmowania decyzji i odpowiedzialności
APLIKUJ TERAZ