Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Księgowy
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 117503

Warunki pracy


 • Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

 • Praca pod presją czasu.

 • Budynek znajdujący się w centrum Warszawy, nieprzystosowany dla osób
  z niepełnosprawnością (bariery architektoniczne).

Zakres zadań

 • Kontroluje pod względem formalno-rachunkowym dokumenty księgowe podczas księgowania – ostatni szczebel.
 • Dekretuje i księguje w księgach rachunkowych wszelkie zdarzenia gospodarcze w Urzędzie – zgodnie z ich treścią ekonomiczną – w celu właściwego zaprezentowania w sprawozdaniach finansowych.
 • Księguje i prowadzi rozliczenia podatkowe w tym z tytułu podatku od towarów i usług VAT.
 • Prowadzi rejestr szkód powstałych w majątku Urzędu i współpracuje w tym zakresie z pracownikiem Biura Dyrektora Generalnego i Departamentu Pomocy Socjalnej.
 • Na bieżąco ustala i sprawdza należności i zobowiązania Urzędu we współpracy z pracownikiem Wydziału Rozliczeń, w tym prowadzi i rozlicza inwentaryzacje.
 • Udostępnia lub przygotowuje dla celów kontrolnych dane z ksiąg rachunkowych oraz dokumentów źródłowych.
 • Kontroluje wykonanie planu budżetowego za dany rok.
 • Comiesięcznie uzgadnia konta syntetyczne z analitycznymi, zgodność z wyciągami bankowymi w zakresie wydatków i dochodów w celu przygotowania danych niezbędnych do sprawozdawczości.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych.
 • Znajomość ustawy o rachunkowości.
 • Podstawowa znajomość ustawy o służbie cywilnej.
 • Praktyczna umiejętność obsługi komputera w obszarze MS Office (w szczególności Excel).
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
 • Samodzielność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie rachunkowości.
APLIKUJ TERAZ