Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Księgowy
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 97915

Warunki pracy

Warunki pracy dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań :


- praca administracyjno - biurowa,


- stres związany z pracą pod presją czasu,


- użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów),


- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,


- oświetlenie naturalne i sztuczne.


Stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym, usytuowanym na II piętrze trzypiętrowego budynku;
Boczne wejście do budynku z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, winda i toalety dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych;
Stanowisko pracy z monitorem ekranowym spełnia minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

Zakres zadań

 • Realizuje obsługę finansowo-księgową Urzędu polegającą na prowadzeniu ewidencji finansowo-księgowej dowodów księgowych na kontach bilansowych i pozabilansowych w celu zapewnienia prawidłowej obsługi rachunkowości jednostki nałożonych przepisami ustawy o rachunkowości i innymi przepisami wykonawczymi dla zapewnienia aktualnej informacji finansowej.
 • Kompletuje i sprawdza pod względem formalno – rachunkowym dowody księgowe w celu zapewnienia ich zgodności z wymogami przepisów prawa z zakresu rachunkowości oraz wewnętrznych procedur.
 • Sporządza sprawozdania jednostkowe dysponenta III stopnia na podstawie ksiąg rachunkowych w celu realizacji przepisów rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej i finansowej.
 • Przygotowuje polecenia przelewów w systemie bankowości elektronicznej, w celu regulowania płatności dotyczących zobowiązań jednostki.
 • Współpracuje przy sporządzaniu projektów planów dochodów i wydatków zgodnie ze zgłoszeniami komórek organizacyjnych Urzędu w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego administracji publicznej.
 • Znajomość i umiejętność stosowania przepisów aktów prawnych: ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o służbie cywilnej.
 • Umiejętności: skuteczna komunikacja, rzetelność i terminowość.
 • Umijętność obsługi komputera, w szczególności Ms Word, Excel.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu obsługi finansowo - księgowej.
APLIKUJ TERAZ