Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Księgowy
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 129910

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Izby Administracji Skarbowej przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego.Budynek dostosowany do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Zakres zadań

 • Sporządza, dekretuje i właściwie oznacza typowe dowody księgowe, pozyskuje i sporządza pomocniczą dokumentację zdarzeń i operacji gospodarczych oraz ewidencjonuje standardowe i niestandardowe operacje gospodarcze, w tym również operacje złożone i polecone przez głównego księgowego na podstawie prawidłowych dowodów księgowych w celu ujęcia w księgach rachunkowych rzetelnego obrazu sytuacji majątkowej, wyniku finansowego i realizacji planu finansowego jednostki budżetowej.
 • Analizuje, uzgadnia, rozlicza i potwierdza stany prowadzonych kont księgowych w celu weryfikacji zapisów, obrotów i sald kont księgi głównej i kont ksiąg pomocniczych (w tym - w celu przeprowadzenia inwentaryzacji) oraz dokonania prawidłowych rozliczeń finansowych jednostki budżetowej.
 • Przygotowuje informacje, raporty i sprawozdania w celu przedstawienia sytuacji finansowej, majątkowej i wyniku finansowego oraz realizacji planu finansowego jednostki budżetowej.
 • Obsługuje umowy rachunku bankowego, operacje bankowe i operacje służbowe kartami płatniczymi w celu dokonania rozliczeń finansowych we wszystkich obszarach działalności jednostki budżetowej, a także obsługuje umowy rachunków bankowych prowadzonych w urzędach skarbowych województwa mazowieckiego.
 • Przygotowuje przelewy pożyczek z funduszy socjalnych dla pracowników i funkcjonariuszy oraz przelewy innych świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów objętych obsługą socjalną zakładu pracy. Obsługuje depozyty pieniężne i dokumenty gwarancji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 0,5 roku w pracy biurowej lub w administracji
 • Znajomość ustawy o rachunkowości oraz przepisów szczególnych regulujących zasady rachunkowości państwowych jednostek budżetowych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych
 • Skrupulatność, dociekliwość i wnikliwość
 • Gotowość do uczenia się
 • Znajomość obsługi komputera
 • Umiejętność pracy w zespole
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ