Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kontroler skarbowy
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 73747

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Praca w budynku przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego.

Zakres zadań

 • Wykonuje audyty środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych w celu zapewnienia odpowiedniej jakości i terminowości prowadzonych zadań audytowych.
 • Opracowuje projekty protokołów z audytu, podsumowań ustaleń, sprawozdań oraz innych dokumentów niezbędnych podczas prowadzenia czynności i wystąpień do jednostek podlegających badaniu w celu przedstawienia stanu faktycznego, dokonania oceny efektywności funkcjonowania systemów zarządzania.
 • Sporządza dokumentacje robocze z przeprowadzonych czynności audytowych w celu właściwego udokumentowania ustaleń audytu oraz jej archiwizowanie.
 • Koordynuje prace zespołu audytowego w celu zapewnienia sprawnego przebiegu czynności.
 • Wykonuje czynności wspomagające realizację audytów. Prowadzi sprawozdawczość oraz sprawy administracyjno-kadrowe w celu zaprezentowania stanu realizacji i wyników zadań audytowych oraz usprawnienia organizacji pracy.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1 roku w obszarze kontroli lub audytu lub powyżej 4 lat w administracji
 • Znajomość Ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
 • Znajomość Ustawy o Finansach Publicznych
 • Znajomość Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 • Znajomość przepisów z zakresu: prawa unijnego i krajowego dotyczącego funduszy strukturalnych oraz pomocy finansowej z UE i innych źródeł zagranicznych
 • Umiejętności analityczne
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Znajomość obsługi komputera
 • Odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Szkolenie z zakresu audytu wewnętrznego/Certified Internal Auditor (CIA)/ Certified Government Auditing Professional (CGAP), metody i techniki audytu.
 • Uprawnienia audytora wewnętrznego/biegłego rewidenta/ Certified Internal Auditor (CIA)/ Certified Government Auditing Professional (CGAP).
 • Znajomość jednego z podstawowych języków roboczych KE (angielski lub niemiecki lub francuski) - na poziomie umożliwiającym czytanie i rozumienie literatury przedmiotu.
 • Znajomość zagadnień z zakresu audytu IT.
 • Umiejętność posługiwania się specjalistycznym oprogramowaniem audytorskim (np. ACL).
APLIKUJ TERAZ