Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kontroler skarbowy
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 138181

Warunki pracy

Budynek spełnia wymogi do zatrudnienia pracownika administracyjno-   biurowego, dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością, posiada windę. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.


 


 

Zakres zadań

 • Prowadzi nadzór nad analizami ryzyka prowadzonymi w podległych urzędach, w celu zapewnienia prawidłowości realizowanych działań.
 • Ustala procedury działania przy zarządzaniu ryzykiem zewnętrznym oraz obiegu i trybu wymiany informacji w tym zakresie, w celu programowania działań prewencyjnych oraz zwalczających przestępczość.
 • Prowadzi nadzór nad urzędami skarbowymi w zakresie obsługi oświadczeń o stanie majątkowym, w celu programowania działań prewencyjnych oraz zwalczających przestępczość.
 • Porównuje, analizuje i ocennia dane z urzędów skarbowych z obszaru kontroli podatkowej oraz z urzędu celno-skarbowego z obszaru kontroli celno-skarbowej, w celu programowania działań prewencyjnych oraz zwalczających przestępczość.
 • Opracowywuje i koordynuje realizację planu działań we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Izby i urzędów oraz monitoruje jego wykonanie, w celu programowania działań prewencyjnych oraz zwalczających przestępczość.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1 roku w obszarze podatków, kontroli, cła, audytu lub powyżej 4 lat w administracji
 • Znajomość Ustawy o podatku od towarów i usług.
 • Znajomość Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 • Znajomość Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Znajomość Ustawy Ordynacja Podatkowa
 • Znajomość Ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
 • Umiejętności analityczne
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Skrupulatność, dociekliwość i wnikliwość
 • Znajomość obsługi komputera
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe