Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Konsultant
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 83974

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Praca przy komputerze.

 • Zagrożenie korupcją.

 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • Przygotowuje, opracowuje i sporządza dokumentację oraz wykonuje pozostałe czynności w ramach procedur udzielania zamówień publicznych w celu realizacji zakupów w zakresie dostaw, usług i robót budowlanych
 • Wykonuje czynności w zakresie pracy Komisji przetargowych w celu zapewnienia sprawnego działania Komisji przetargowych powoływanych w GUS
 • Współuczestniczy w sporządzaniu projektów umów związanych z realizacją zadań Urzędu w zakresie zamówień publicznych w celu zapewnienia sprawnego udzielenia zamówień publicznych w GUS
 • Prowadzi i aktualizuje plan zamówień publicznych w GUS w celu zapewnienia sprawnego udzielenia zamówień publicznych w GUS
 • Przeprowadza szkolenia wewnętrzne w zakresie zamówień publicznych oraz konsultacji w ramach służby przygotowawczej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: 5 lat, w tym 3 lata w procedowaniu zamówień publicznych
 • Znajomość Ustawy Prawo zamówień publicznych łącznie z aktami wykonawczymi
 • Znajomość Ustawy Prawo budowlane łącznie z aktami wykonawczymi
 • Znajomość KC i Kpc w zakresie sporządzania i zawierania umów
 • Znajomość Ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie finansów publicznych
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja pisemna
 • Współpraca
 • Orientacja na klienta/interesanta
 • Negocjowanie
 • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym A2
APLIKUJ TERAZ