OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO POMOCNICZE I OBSŁUGI
w Stołecznym Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
ul. Rozbrat 26, Warszawa
Konserwator
Ośrodek Szczęśliwice
Ogłoszenie nr 2022.110.5
Termin składania dokumentów: 24.06.2022 r.

Konserwator
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 2022.110.5
 
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • wykonywanie czynności elektrycznych i mechanicznych mających na celu utrzymanie urządzeń technicznych i instalacji,
 • elektrycznych w stanie pozwalającym na bezpieczne ich użytkowanie oraz usuwanie powstałych usterek i nieprawidłowości,
 • obsługa operatorska i konserwacja urządzeń poddozorowych (kolej linowa, wyciąg narciarski, zjeżdżalnia grawitacyjna) oraz obsługa pontonów zjazdowych,
 • udzielanie informacji o zasadach korzystania z urządzeń wyciągowych oraz nadzór nad przestrzeganiem regulaminów Ośrodka przez klientów,
 • dbałość o terminowość oraz wykonywanie czynności zgodnie z „Instrukcją Eksploatacji wyciągu narciarskiego i zjeżdżalni grawitacyjnej” oraz „Regulaminem technicznym krzesełkowej kolei linowej TS-2”,
 • przeprowadzanie elektrycznych i mechanicznych przeglądów i kontroli (codziennych, okresowych) urządzeń pod dozorowych, oraz wpisywanie wyników przeglądów na stosownych drukach,
 • przygotowanie urządzeń poddozorowych do wymaganych przepisami przeglądów okresowych i specjalnych oraz udział w przeglądach dokonywanych przez uprawnione instytucje,
 • przeprowadzenie jazdy próbnej na krzesełkowej kolei linowej TS-2, zjeżdżalni grawitacyjnej oraz pontonach zjazdowych przed dopuszczeniem do ruchu,
 • usuwanie nieprawidłowości mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu kolei linowej, wyciągu narciarskiego oraz zjeżdżalni grawitacyjnej, a także dbałość aby na trasie tych urządzeń i stoku zjazdowego nie znajdowały się przedmioty wchodzące w zakres tras zjazdowych,
 • konserwacja i naprawa maty stoku zjazdowego, elementów systemu zraszania i naśnieżania,
 • wykonywanie innych prac elektrycznych, konserwacyjnych, remontowych i modernizacyjnych w Ośrodku,
 • prace porządkowe na terenie Ośrodka (odśnieżanie, grabienie, koszenie, sprzątanie terenu Ośrodka itp.),
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:


Praca zmianowa w równoważnym systemie czasu pracy, praca na zewnątrz budynku oraz w pomieszczeniach. Konserwacja
urządzeń, terenów zewnętrznych oraz budynków. Obsługa urządzeń wyciągowych oraz bezpośrednia obsługa klientów
Ośrodka.

 

Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art.
 • 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie: minimum zasadnicze zawodowe,
 • uprawnienia SEP w zakresie instalacji elektrycznych do 1 KV,
 • zdolność do pracy na wysokości powyżej 3 m,
 • uprawnienia TDT w zakresie obsługi urządzeń wyciągowych (możliwość zrobienia uprawnień na własny koszt w trakcie
 • zatrudnienia w Stołecznym Centrum Sportu Aktywna Warszawa).
Wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi urządzeń wyciągowych,
 • doświadczenie zawodowe w zakresie elektryki oraz automatyki,
 • znajomość ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich,
 • sumienność, dokładność, samodzielność w działaniu, bardzo dobra organizacja czasu pracy,
 • umiejętności komunikacyjne, umiejętności radzenia sobie w trudnych i stresujących sytuacjach,
 • doświadczenie zawodowe w obsłudze klienta.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia,
ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kserokopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji zawodowych i umiejętności,
 • dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski,
 • dokument potwierdzający znajomość języka polskiego (dotyczy osób nieposiadających obywatelstwa polskiego) *,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie: o posiadanym obywatelstwie, o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 Oświadczenie dostępne tutaj.

WARUNKIEM UDZIAŁU W NABORZE JEST DOSTARCZENIE POPRAWNIE UZUPEŁNIONEGO DRUKU OŚWIADCZENIA.


Wymogu potwierdzania znajomości języka polskiego dokumentem, o którym mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, nie stosuje się do obywateli Ukrainy
przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny
na podstawie art. 2 ust. 1, lub obywateli Ukrainy przebywających legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2022.583).


Osoby zainteresowane prosimy o składanie kompletu wymaganych dokumentów i oświadczeń wymienionych w treści ogłoszenia  na adres Stołecznego Centrum Sportu


AKTYWNA WARSZAWA (ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa) w terminie do 20.06.2022 r.
Uwaga: Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres do dnia 20.06.2022 r.
Oferty niekompletne lub niespełniające wymagań niezbędnych bądź dostarczone po terminie wskazanym w ogłoszeniu
(decyduje data wpływu) nie będą rozpatrywane.


ZASADY I SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ STOŁECZNE CENTRUM SPORTU AKTYWNA
WARSZAWA W ZWIĄZKU Z PROWADZONYM NABOREM NA WOLNE STANOWISKO POMOCNICZE I OBSŁUGI ORAZ NA
ZASTĘPSTWO
Udział w naborze (złożenie dokumentów) oznacza zapoznanie się z poniższymi zasadami przetwarzania danych osobowych.
W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego
dalej „RODO”, w celu wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 RODO, Stołeczne Centrum Sportu

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, w celu wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 RODO, Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA z siedzibą w Warszawie informuje o zasadach i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem danych osobowych jest Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA z siedzibą w Warszawie przy ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa, zwane dalej SCS AW.
 2. W sprawie danych osobowych można kontaktować się z SCS AW pod adresem odo@aktywnawarszawa.waw.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z prowadzeniem naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze.
 4. Podstawą przetwarzania przez SCS AW danych jest zgoda kandydata biorącego udział w naborze.
 5. W każdej chwili kandydat może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych:
  a) pisząc na adres: ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa
  b) wysyłając e-maila na adres: odo@aktywnawarszawa.waw.pl
  Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.
  Wycofanie zgody na przetwarzanie danych jest równoznaczne z rezygnacją w udziale w naborze.
 6. Kandydat ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Sprostowanie danych potwierdzających wymagania niezbędne wskazane w ogłoszeniu jest możliwe w terminie wskazanym w ogłoszeniu jako termin dostarczenia dokumentów. Po tym terminie sprostowanie jest możliwe o ile nie wpływa na ważność złożonej oferty.
 7. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepis w prawa.
 8. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres prowadzonego naboru, a po jego zakończeniu przez okres oraz w zakresie określonym w przepisach prawa.
 9. SCS AW nie przekazuje danych kandydatów do państw trzecich, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 10. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania.
 11. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez SCS AW danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje kandydatowi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w sprawie przetwarzania danych osobowych.
 12. Podanie danych potwierdzających wymagania niezbędne wskazane w ogłoszeniu jest konieczne do prawidłowego przystąpienia do procesu naboru. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Brak podania numeru telefonu bądź adresu poczty elektronicznej (e-mail) może skutkować brakiem możliwości kontaktu ze strony SCS AW.
 13. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
APLIKUJ TERAZ