Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kierownik zespołu
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 117667

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne,


- nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),


- pernamentna obsługa klienta zewnętrznego (spoza administracji),


- praca pod presją czasu.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-       budynek i pomieszczenia urzędu niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich – brak podjazdów.

Zakres zadań

 • Sprawuje nadzór nad całokształtem prowadzonych spraw będących we właściwości Zespołu oraz nadzoruje efektywność i terminowość zadań.
 • Opracowuje plany i sprawozdania w zakresie działalności Zespołu.
 • Efektywnie zarządza ryzykiem oraz obiegiem informacji w komórce organizacyjnej.
 • Koordynuje organizacją współpracy i współdziałania Zespołu z innymi komórkami organizacyjnymi i organami kontroli wewnętrznej.
 • Nadzoruje i koordynuje organizacją szkoleń dla pracowników Zespołu oraz szkoleń dla pracowników Urzędu merytorycznie związanych z właściwością kompetencyjną w szczególności informacji niejawnych, spraw obronnych i zarządzania kryzysowego.
 • Podejmuje decyzje lub inne rozstrzygnięcia w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Kierownictwa Urzędu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego praca w komórkach związanych z bezpieczeństwem Państwa, obronnością lub zarządzaniem kryzysowym
 • Znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • Znajomość ustawy o Ochronie informacji niejawnych
 • Znajomość ustawy o zarządzaniu kryzysowym
 • Znajomość ustawy o obronie ojczyzny w części opisującej sprawy poza militarne.
 • Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office, poczta elektroniczna i Internet).
 • Bardzo dobra organizacja pracy
 • Komunikatywność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność zarządzania zespołem
 • Poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli minimum: „TAJNE”.
 • Przeszkolenie z zakresu obronności lub bezpieczeństwa
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu zarządzania kryzysowego i antykorupcji
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A2
APLIKUJ TERAZ