Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kierownik zespołu
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 133223

Warunki pracy

- praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie,


- działanie pod presją czasu,


- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,


- budynek dostosowany architektonicznie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • ma następujące zadania:
 • Kierowanie pracami Zespołu, w szczególności dokonywanie czynności zarządczych związanych z dekretacją pism przychodzących, rozdzielaniem obowiązków pomiędzy referentów, określaniem priorytetów oraz nadzorem nad terminowością i prawidłowością wykonywania zadań, jak również inicjowanie nowych spraw.
 • Merytoryczny nadzór i kontrola załatwiania spraw – w zakresie wstępnej kontroli i analizy wpływających wniosków i wystąpień, innych pism i dokumentów nadsyłanych do Zespołu oraz projektowanie strategii rozwiązań i odpowiedzi.
 • Koordynowanie wykonywania zadań w zakresie spraw wynikających z realizacji w Ministerstwie Sprawiedliwości Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz wynikających z Konwencji Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych, sporządzonej w Lanzarote dnia 25 października 2007 r. oraz wynikających z wykonywania zadań mających na celu realizację idei wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dzieciom.
 • Uczestniczenie w pracach legislacyjnych, spotkaniach dotyczących spraw pozostających we właściwości Zespołu.
 • Koordynowanie prowadzenia działań informacyjnych oraz działań ukierunkowanych na podnoszenie świadomości związanych z działalnością na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem.
 • Nadzorowanie obsługi punktu kontaktowego Europejskiej Sieci Pomocy Pokrzywdzonym (AENVR) oraz punktu kontaktowego przy kompensacie, a także koordynowanie upowszechniania informacji, monitorowania funkcjonowania i propozycji kierunków zmian w zakresie państwowej kompensaty przysługującej ofiarom niektórych przestępstw.
 • Koordynowanie działań związanych ze współpracą i wymianą doświadczeń ze służbami i instytucjami państwowymi oraz innymi podmiotami krajowymi i międzynarodowymi, których zadaniem jest udzielanie wsparcia osobom pokrzywdzonym przestępstwem, w tym na rzecz dzieci, z wyłączeniem zadań Funduszu Sprawiedliwości, a także podejmowanie działań wobec sprawców przemocy domowej.
 • Przygotowywanie planów, analiz, informacji i dokumentów dotyczących zagadnień wykraczających poza zakres poszczególnych stanowisk pracy (w tym plan pracy, budżet).

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego pracy w instytucjach państwowych lub pozarządowych krajowych lub międzynarodowych związanej z pomocą pokrzywdzonym przestępstwem, w tym w szczególności dzieciom oraz osobom z niepełnosprawnością
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1
 • Znajomość przepisów z zakresu ochrony pokrzywdzonych przestępstwem w prawie krajowym i międzynarodowym
 • Doskonalenie zawodowe, identyfikacja z misją urzędu, planowanie i myślenie strategiczne, otwartość na zmiany, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, pozytywne podejście do klienta, radzenie sobie z presją, zorientowanie na osiąganie celów, zarządzanie personelem
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość innego języka roboczego ONZ lub Rady Europy na poziomie B2
APLIKUJ TERAZ