Oferta przeniesiona do archiwum

Straż Miejska m.st. Warszawy
[z siedzibą ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa]
poszukuje kandydata na stanowisko

Kierownik Referatu Obsługi Środków Transportowych
w Wydziale Logistyki
Miejsce pracy: Warszawa
oferta pracy – 467


Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisko należeć będzie kierowanie Referatem Obsługi Środków Transportowych w celu prowadzenia gospodarki środkami transportu Straży Miejskiej m.st. Warszawy, w tym m.in.:

 • planowanie środków budżetowych w celu zabezpieczenia prawidłowego działania floty samochodowej Straży Miejskiej oraz współudział w sporządzaniu rocznego planu zamówień publicznych
 • przygotowywanie dokumentacji merytorycznej niezbędnej do dokonania zakupów środków transportowych oraz materiałów i usług związanych z ich utrzymaniem; udział w komisjach przetargowych
 • zapewnienie funkcjonowania całodobowego punktu kontrolno-diagnostycznego
 • gwarantowanie prawidłowej realizacji obsługi pojazdów oraz wydatków finansowych m.in. poprzez nadzór nad prawidłowym wykonywaniem analiz, zestawień i sprawozdań prowadzących do optymalizacji kosztów
 • zapewnienie prowadzenia dokumentacji związanej z utrzymaniem i eksploatacją pojazdów poprzez realizację i rozliczanie zawartych umów oraz weryfikację rachunków i faktur

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych)
 • pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; nieposzlakowana opinia
 • wykształcenie wyższe
 • co najmniej cztery lata stażu pracy lub wykonywanie przez co najmniej cztery lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z opisem niniejszego stanowiska pracy
 • co najmniej cztery lata doświadczenia zawodowego w zarządzaniu flotą samochodową (lub co najmniej trzy lata doświadczenia zawodowego w powyższym zakresie i jeden rok doświadczenia w kierowaniu ludźmi)
 • prawo jazdy kat. B
 • wiedza z zakresu przepisów gospodarowania środkami transportu
 • co najmniej podstawowa wiedza z zakresu przepisów Prawa pracy i zarządzania zasobami ludzkimi
 • co najmniej podstawowa znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych i Ustawy o finansach publicznych
 • umiejętność obsługi programów MS Word (poprawne formatowanie tekstu) i MS Excel (w zakresie pracy z tabelami - w tym edycja i porządkowanie danych)

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 • wykształcenie w obszarze transportu, eksploatacji środków transportu, mechaniki
 • wiedza na temat działalności Straży Miejskiej m.st. Warszawy
 • prawo jazdy kat. C
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej m. st. Warszawy;
2. inspektorem ochrony danych w Straży Miejskiej m. st. Warszawy jest Małgorzata Kumor, adres kontaktowy: iod@strazmiejska.waw.pl ;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Kierownik Referatu Obsługi Środków Transportowych w Wydziale Logistyki, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnemu odbiorcy;
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres do 3 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacji;
7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy inspektora ochrony danych;
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na stanowisko Kierownik Referatu Obsługi Środków Transportowych w Wydziale Logistyki.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.
APLIKUJ TERAZ