Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kierownik projektu
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 137117

Warunki pracy


 • Praca biurowa z wykorzystaniem komputera
 • Stanowisko decyzyjne
 • Praca w warunkach narażenia na stres
 • Wyjazdy służbowe
 • Wystąpienia publiczne związane z funkcjonowaniem komórki organizacyjnej
 • Praca wymagająca dyspozycyjności.

Zakres zadań

 • Organizuje i kieruje pracą Wydziału, w celu zapewnienia terminowości i odpowiedniej jakości realizowanych zadań
 • Programuje, planuje i organizuje proces realizacji projektu „Integracja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Integracja PZGiK)” (dalej jako projekt) oraz dokonuje wstępnej wyceny planowanych zadań i określa potrzeby środków finansowych w celu zapewnienia zgodności z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo – finansowym projektu
 • Planuje i organizuje postepowania na zamówienia publiczne realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym projektu
 • Określa zagrożenia dla realizacji zadań wynikających z projektu i podejmuje działania zapobiegawcze
 • Organizuje komisyjne odbiory prac zlecanych w ramach projektu oraz nadzoruje i rozlicza prace wykonywane na rzecz projektu, w tym prace ekspertów, w celu zapewnienia spójności merytorycznej projektu i przestrzegania prawidłowej realizacji projektu
 • Sporządza raporty z realizacji projektu, wnioski o płatności oraz opracowuje inne dokumenty projektowe w celu przedstawienia bieżącej informacji nt. realizacji projektu instytucjom nadzorującym oraz instytucjom kontrolującym
 • Współpracuje z Komitetem Sterującym, powiatami biorącymi udział w projekcie, ekspertami oraz wykonawcami zewnętrznymi
 • Bierze udział w organizacji narad, szkoleń, konferencji i seminariów dotyczących projektu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze kierowania projektem(ami) w obszarze geoinformacji
 • Umiejętność kierowania pracą zespołu projektowego
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • Umiejętność argumentowania
 • Bardzo dobra znajomość przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z aktami wykonawczymi
 • Znajomość przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych
 • Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Posiadanie certyfikatów potwierdzających znajomość metodyk projektowych np. Prince2, Agile PM, itd.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Samodzielność, odpowiedzialność
 • Systematyczność, dokładność