Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy
Kierownik działu ds. świadczeń przyznawanych decyzją
Miejsce pracy: Warszawa
Numer: StPr/21/04777
OBOWIĄZKI:
- kierowanie Działem ds. świadczeń przyznawanych decyzją- organizacja pracy Działu,- nadzór nad prawidłową realizacją powierzonych zadań przez podległych kierowników Zespołów i pracowników,- podpisywanie decyzji administracyjnych w ramach udzielonych upoważnień,- nadzór nad właściwym i terminowym załatwianiem spraw, - ocena realizacji i skuteczności udzielonej pomocy, nadzór nad pracą pracowników socjalnych w terenie,- nadzór i kontrola dyscypliny pracy podległych pracowników,- inicjowanie nowych form i metod wsparcia dla klientów pomocy społecznej,- nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników przepisów, regulaminów, instrukcji kancelaryjnej i innych uregulowań wewnętrznych, usprawnianie organizacji, metod i form pracy Działu,- współpraca z kierownikami podległych Zespołów i innymi kierownikami Działów i Zespołów Ośrodka,- sprawozdawczość z zakresu zadań realizowanych przez Dział,- współpraca w realizacji zadań podejmowanych przez Ośrodek na rzecz mieszkańców.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Zawód: Pozostali pracownicy obsługi biurowej (wymagany staż - lata: 5)
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

Wymagania: wykształcenie wyższe magisterskie, co najmniej 5 lat, w tym co najmniej 3 lata doświadczenia w instytucjach pomocy społecznej, w tym co najmniej 1 rok na stanowisku kierownicznym, znajomość przepisów prawa zwłaszcza w zakresie: ustawy o pomocy społecznej, ustawy kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o finansach publicznych, przepisów dot. danych osobowych, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia, obywatelstwo polskie ( o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21. 11. 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260 z póź. zm.). Wymagania pożądane: umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych, zdolności analityczne, doświadczenie w zarządzaniu zespołem, dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność delegowania uprawnień i zadań, praca przy komputerze, inicjatywa, umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, umiejętność rozwiązywania konfliktów, dyspozycyjność, efektywność działania, umiejętność przyjmowania odpowiedzialności, umiejętność radzenia sobie ze stresem, rzetelność, sumienność, samodzielność, komunikatywność.Obowiązki:- kierowanie Działem ds. świadczeń przyznawanych decyzją- organizacja pracy Działu,- nadzór nad prawidłową realizacją powierzonych zadań przez podległych kierowników Zespołów i pracowników,- podpisywanie decyzji administracyjnych w ramach udzielonych upoważnień,- nadzór nad właściwym i terminowym załatwianiem spraw, - ocena realizacji i skuteczności udzielonej pomocy, nadzór nad pracą pracowników socjalnych w terenie,- nadzór i kontrola dyscypliny pracy podległych pracowników,- inicjowanie nowych form i metod wsparcia dla klientów pomocy społecznej,- nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników przepisów, regulaminów, instrukcji kancelaryjnej i innych uregulowań wewnętrznych, usprawnianie organizacji, metod i form pracy Działu,- współpraca z kierownikami podległych Zespołów i innymi kierownikami Działów i Zespołów Ośrodka,- sprawozdawczość z zakresu zadań realizowanych przez Dział,- współpraca w realizacji zadań podejmowanych przez Ośrodek na rzecz mieszkańców.[Pełna treść oferty: https://opswawer.waw.pl/ogloszenia-o-wolnych-stanowiskach-pracy]

Miejsce pracy:

Warszawa


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

4 925 - 7 272 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy