PGE Energia Odnawialna S.A. wchodząca w skład Grupy Kapitałowej PGE i zajmującą się wytwarzaniem energii elektrycznej z Odnawialnych Źródeł Energii oraz świadczeniem Regulacyjnych Usług Systemowych

 

Ogłasza rekrutację na stanowisko:

Inżynier – Specjalista w zespole technicznym
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: GKPGE/EO/DE/01/2021

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Praca w formule projektowej w projektach inwestycyjnych i modernizacyjnych,
 • Opiniowanie dokumentacji technicznej w ramach realizowanych projektów inwestycyjnych i modernizacyjnych,
 • Udział w przygotowaniu materiałów przetargowych po stronie technicznej i ekonomicznej oraz współuczestnictwo w postępowaniach przetargowych w zakresie oceny technicznej ofert i wyboru dostawcy,
 • Udział w prowadzeniu konsultacji / negocjacji z oferentami,
 • Udział w procesach zakupowych i przetargowych, w tym w przygotowywaniu odpowiedzi na pytania zadawane przez Wykonawców,
 • Udział w radach technicznych w trakcie realizacji procesu inwestycyjnego,
 • Udział w przygotowaniu zrealizowanych obiektów do odbioru oraz dokumentów do przekazania na majątek firmy,
 • Udział w odbiorach rzeczowo-finansowych prac od Wykonawcy oraz w pracach komisji odbiorowych,
 • Udział w przygotowaniu i nadzorze nad rozruchem, ruchem regulacyjnym oraz ruchem próbnym realizowanych modernizacji/inwestycji,
 • Organizacja lub koordynacja organizacji pomiarów odbiorowych i gwarancyjnych,
 • Współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Spółki zaangażowanymi w realizację projektu,
 • Współpraca z nadzorem inwestorskim w zakresie prowadzonych prac,
 • Śledzenie innowacyjnych rozwiązań oferowanych przez rynek w swoim zakresie zadań,
 • Proponowanie wniosków w zakresie modyfikacji i zmian w stosowanych rozwiązaniach.

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie wyższe techniczne, preferowane o kierunku elektrycznym, elektroenergetycznym, energetycznym lub mechanicznym,
 • Co najmniej 2 lata doświadczenia w branży mechanicznej i technicznej w obszarze elektroenergetycznym oraz doświadczenie przy przygotowaniu i/lub realizacji projektów inwestycyjnych / modernizacyjnych,
 • Znajomość układów i technologii wytwarzania, przetwarzania, przesyłania i zarządzania mocą wytwórczą w elektrowniach,
 • Znajomość branży mechanicznej w zakresie urządzeń hydroenergetycznych, w tym wytwórczych,
 • Znajomość materiałoznawstwa,
 • Mile widziane doświadczenie w zakresie stosowania metod komputerowych przy analizie zagadnień z wykorzystaniem metod obliczeniowych typu MES, MEB, UMRS, BMG,
 • Zarządzanie projektami, umiejętność koordynacji kilku projektów realizowanych równolegle, dodatkowym atutem będzie certyfikat z obszaru PMI, PRINCE2,
 • Wiedza z zakresu projektowania i eksploatacji układów mechanicznych w obszarze elektroenergetycznym,
 • Znajomość MS Office, MS Project oraz programów ze środowiska AutoCAD na poziomie bardzo dobrym
 • Umiejętność opracowania raportów/zestawień, redagowania procedur, zasad i instrukcji, czytania rysunków technicznych i ich weryfikacji,
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Komunikatywność oraz umiejętność organizacji i prowadzenia spotkań, nawiązywania i utrzymywania kontaktów z klientem zewnętrznym i wewnętrznym,
 • Aktywne podejście do rozwiązywania problemów, inicjatywa, samodzielność.

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Duże możliwości rozwoju zawodowego
 • Szansę na udział w realizacji unikatowych projektów
 • Atrakcyjne wynagrodzenie i szeroki wachlarz świadczeń dodatkowych
 • Możliwość realizacji samodzielnych i ambitnych zadań
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PGE Energia Odnawialna S.A. z siedzibą w Warszawie (00-876), przy ul. Ogrodowej 59a.

II. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w PGE Energia Odnawialna S.A. pod adresem e-mail: iod.eosa@gkpge.pl lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji:
a. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe.
Dodatkowo, o ile podanie tych danych jest niezbędne do wykonywania pracy na określonym stanowisku, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
b. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zakres danych.
Oznacza, to, że dane dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia – o ile nie są niezbędne do wykonywania pracy na określonym stanowisku - dane dotyczące stanu cywilnego, statusu rodzinnego, zainteresowań, dodatkowych umiejętności lub kwalifikacji, zdjęcie i inne, które chce Pan/Pani podać w swojej ofercie przekazuje Pan/Pani dobrowolnie i zgadza się Pan/Pani na ich przetwarzanie.
PGE Energia Odnawialna S.A. informuje, że złożenie oferty pracy i kliknięcie przycisku „Wyślij”/”Aplikuj” oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych zwartych w CV/liście motywacyjnym, które wykraczają poza zakres określony przez Kodeks Pracy.
c. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora jakim jest dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami w zakresie przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego (dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne).

IV. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego:
a. dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji.
b. w przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody.
c. w przypadku, gdy kandydat zostanie zaproszony na rozmowy kwalifikacyjne przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia rekrutacji, w związku z obowiązkiem dowodowym w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

V. Cofnięcie zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na:
a. przetwarzanie danych wykraczających poza zakres określony w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.
b. przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

VII. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane.
Pani/Pana dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG co może powodować przekazanie Pani/Pana danych poza EOG. Poszczególne kraje spoza EOG, na terytorium których będą przetwarzane Twoje dane osobowe, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. Natomiast w przypadku ich przetwarzania na terytorium Państw, wobec których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych (zgodnego ze standardami EOG), w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami danych osobowych. Umowy, o których mowa powyżej oparte są o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych, o których mowa powyżej można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia danych jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. W związku z powyższym może Pani/Pan zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.

VIII. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.
APLIKUJ TERAZ