Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 121201

Warunki pracy

- praca przy komputerze


- praca w terenie


- praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych


- nietypowe godziny pracy ( w tym dyżury)


- krajowe lub zagraniczner wyjazdy służbowe


- zagrożenie naciskami grup przestępczych


- zagrożenie korupcją


- permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowsika pracy:


- budynek niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, brak podjazdu;


- w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy są zróżnicowane, mogą nie być dostosowane do wymagań osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Uczestniczy w kontrolach pozaplanowych w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz prowadzi sprawy z zakresu przeciwdziałania i wykrywania przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku
 • Bierze udział w czynnościach polegających na: obserwowaniu i rejestrowaniu obrazu zdarzeń oraz dźwięku, gromadzeniu i zabezpieczaniu dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, żądaniu pisemnych lub ustnych informacji oraz przesłuchiwaniu osób, nakładaniu grzywien w postępowaniu mandatowym, dokonywaniu oględzin pomieszczeń i innych miejsc
 • Współdziała z organami ścigania w zakresie ścigania przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku i opracowuje dokumentację do postępowań administracyjnych i karnych
 • Współdziała z innymi organami administracji w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia czynności kontrolnych
 • Przyjmuje i rozpatruje wnioski o interwencje w zakresie ochrony środowiska
 • Udziela pouczeń, zwraca uwagę, ostrzega lub stosuje inne środki odziaływania wychowawczego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów o ochronie środowiska
 • Znajomość przepisów proceduralnych zawartych w kodeksie postępowania administracyjnego
 • Znajomość przepisów karnych, zawartych w kodeksie karnym, kodeksie postępowania karnego, kodeksie wykroczeń, kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia
 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i pakietu biurowego MS Office
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ