Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 120917

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,

 • wysiłek fizyczny,

 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych,


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,

 • budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac,

 • praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • przyjmuje i rejestruje dokumenty w systemie elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD), kompletuje i przedkłada dokumenty oraz korespondencję przychodzącą i wychodzącą (w tym korespondencję niejawną),
 • monitoruje i koordynuje prawidłowość czynności kancelaryjnych realizowanych w Oddziale, w tym sporządza i redaguje pisma z zakresu koordynacji czynności kancelaryjnych Oddziału,
 • udziela pracownikom Oddziału informacji i pomocy w zakresie funkcjonalności działania systemu EZD,
 • obsługuje pocztę przychodzącą i wychodzącą w systemie elektronicznego zarządzania dokumentacją,
 • obsługuje urządzenia techniczne będące na wyposażeniu kancelarii, sekretariatu, przekazuje komunikaty, polecenia i ustalenia organizacyjne pracownikom Oddziału,
 • obsługuje pocztę elektroniczną, książkę kontroli,
 • archiwizuje i przekazuje akta spraw wytworzonych w kancelarii, listy nadawcze, składy chronologiczne do archiwum,
 • udziela klientom zewnętrznym informacje i kieruje strony do merytorycznych wydziałów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office, a w szczególności programów Excel i Word
 • Znajomość zasad obiegu dokumentów i zasad funkcjonowania administracji publicznej
 • Podstawowa znajomość KPA, ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz zasad ochrony danych osobowych
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiągania celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z obsługi poczty w systemach elektronicznego zarządzania dokumentacją
 • Poświadczenie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone
APLIKUJ TERAZ