Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 119665

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • zagrożenie korupcją,

 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych

 • obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych.

 • budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac oraz nie są  przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,

 • praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • współdziała w prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówień publicznych, w tym związanych z realizacją inwestycji z programów rządowych, przygotowuje i publikuje specyfikacje istotnych warunków zamówienia, ogłoszenia i zaproszenia do udziału w negocjacjach, modyfikacje i wyjaśnienia oraz inne niezbędne informacje wynikające z obowiązujących procedur,
 • uczestniczy w pracach komisji przetargowych, również tych związanych z realizacją inwestycji z programów rządowych, sporządza protokół postępowania o zamówienie publiczne,
 • uzgadnia przy współpracy z wydziałami merytorycznymi treść umów, w tym umów związanych z realizacją inwestycji z programów rządowych pod względem zgodności z przepisami prawa zamówień publicznych,
 • prowadzi rejestr umów i statystykę zamówień publicznych, sporządza planu zamówień i sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych, w tym wynikających z realizacji inwestycji w ramach programów rządowych,
 • przygotowuje i przekazuje dokumenty do archiwizacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • wiedza z zakresu prawa zamówień publicznych.
 • obsługa komputera (pakiet MS Office),
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych,
 • znajomość ustawy o finansach publicznych, warunków kontraktowych FIDIC oraz kodeksu cywilnego,
APLIKUJ TERAZ