Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII
Komendant Rejonowy Policji Warszawa VII poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116829

Warunki pracy


 •  praca administracyjno-biurowa, 

 • praca przy monitorze ekranowym; 

 • praca przy oświetleniu mieszanym; 

 • stres związany z  obsługą klientów zewnętrznych;  

 • praca o charakterze dynamicznym: w biurze i w terenie;

 • wysiłek fizyczny - przenoszenie akt;

 • budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych (bariera architektoniczna, brak windyi podjazdów wewnątrz budynku).

 • Brak dostosowania miejsca pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • sprawuje nadzór merytoryczny w zakresie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji przyjmowanej z jednostki do zasobu składnicy akt, w celu ich prawidłowego skompletowania i zakwalifikowania archiwalnego;
 • prowadzi ewidencję i rejestry dokumentacji archiwalnej;
 • dokonuje sprawdzenia dokumentacji niearchiwalnej kat. BC w celu wydania zgody na niszczenie akt;
 • udostępnia dokumentację pozostającą w zasobach składnicy akt oraz prowadzi ewidencję akt udostępnianych z zasobu składnicy akt;
 • przeprowadza kwerendy archiwalne oraz przygotowuje dokumentację w celu umożliwienia udostępnienia uprawnionym podmiotom korzystania z zasobów archiwalnych komisariatu;
 • sporządza kopię lub wyciągi z zasobu ewidencji dokumentacji archiwalnej uprawnionym podmiotom;
 • sporządza roczne sprawozdania z działalności składnicy akt;
 • nadzoruje stronę techniczną niszczenia akt przeznaczonych na makulaturę;
 • udziela niezbędnej pomocy przy sporządzaniu spisów akt archiwalnych w celu prawidłowego sporządzania spisów akt przez osoby odpowiedzialne za zagadnienia;
 • zapewnia prawidłowy obieg dokumentów w komisariacie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze zadań archiwalnych
 • obsługa komputera, urządzeń biurowych;
 • umiejętność rzetelnego i terminowego realizowania spraw;
 • umiejętność planowania i organizacji pracy;
 • umiejętność rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji;
 • umiejętność działania pod presją czasu;
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "ściśle tajne" lub zgoda na przeprowadzenie postępowanie sprawdzającego;
 • znajomość prawa archiwalnego i przepisów dotyczących tajemnic ustawowo chronionych;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • szkolenie archiwistyczne;
 • znajomośc ustawy o służbie cywilnej;
 • znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych.
APLIKUJ TERAZ