Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116551

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,

 • nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),

 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji np. obywatele, przedsiębiorstwa),

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,

 • praca w warunkach stresu i pod presją czasu


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,

 • budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

 • warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, ale nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,

 • praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • prowadzi monitoring stanu przejezdności i stanu technicznego dróg oraz przyjmuje i przekazuje informacje zgodnie z obowiązującymi procedurami i wytycznymi,
 • prowadzi dokumentację Punktu Informacji Drogowej oraz obsługuje programy i systemy wykorzystywane do pracy w Punkcie Informacji Drogowej,
 • analizuje informacje o prowadzonych robotach w pasie drogowym, współpracuje ze służbami ratowniczymi, porządkowymi oraz zarządcami innych dróg i podmiotami zewnętrznymi realizującymi zadania na rzecz GDDKiA,
 • gromadzi i przetwarza dane oraz uczestniczy w ocenie zagrożeń występujących na drodze,
 • realizuje zadania w ramach zarządzania kryzysowego oraz stałego dyżuru,
 • współpracuje z Punktami Informacji Drogowej w Centrali i Oddziałach, Rejonami, Obwodami Drogowymi, wykonawcami utrzymania dróg, a także wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi w zakresie wymiany danych o warunkach ruchu,
 • prowadzi współpracę z Zespołem Informatyki w zakresie programów i systemów informatycznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość sieci dróg na terenie województwa,
 • bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office – w szczególności programów Excel, Word i Outlook,
 • kompetencje: umiejętność radzenia sobie ze stresem, rzetelność, orientacja na klienta, praca zespołowa, komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego na poziomie A2,
 • znajomość przepisów dotyczących dróg publicznych i ochrony pasa drogowego,
 • znajomość zagadnień z zakresu inżynierii ruchu,
 • znajomość obsługi programów UtrudnieniaWin, ZimaWin, PPNWin,
 • umiejętność obsługi systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD)
APLIKUJ TERAZ