Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 115655

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, oświetlenie naturalne i sztuczne.


Realizacja zadań związana z:


- permanentną obsługą klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach


Budynek siedziby przy ulicy Bonifraterskiej jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, posiada wejście z poziomu „0”. W budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, drzwi wewnętrzne odpowiedniej szerokości oraz windy i łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.


W siedzibie przy ulicy Nowy Świat wejście do budynku „A" i „D" jest przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz windy przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, mogą pojawić się trudności lub możliwa pomoc osób trzecich dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu.


W budynkach nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

Zakres zadań

 • analizuje i ocenia wnioski o paszport dozymetryczny oraz dokumentację przekazywaną do centralnego rejestru dawek oraz przygotowuje paszporty dozymetryczne w celu ich przedłożenia Prezesowi PAA
 • uaktualnia dane w centralnym rejestrze dawek w celu udokumentowania stanu faktycznego oraz prowadzi korespondencję związaną z centralnym rejestrem dawek indywidualnych
 • wykonuje zadania związane z obsługą Departamentu Ochrony Radiologicznej, w szczególności: przyjmuje i łączy rozmowy telefoniczne, odbiera pocztę elektroniczną, odbiera, ewidencjonuje korespondencję (przychodzącą i wychodzącą), przygotowuje wysyłkę korespondencji celem zapewnienia właściwego obiegu korespondencji, przygotowuje dokumenty zlecone przez Dyrektora z zakresu właściwości departamentu, realizuje zobowiązania nałożone na PAA w wyniku wejścia w życie pakietu ustaw, tzw. „Konstytucji Biznesu”, informuje klientów o stanie realizacji spraw administracyjnych, których są stroną oraz o sposobie i trybie składania dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o zezwolenie Prezesa PAA lub przy dokonywaniu zgłoszenia działalności
 • przekazuje do CEIDG informacje o uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu uprawnień wynikających z zezwolenia
 • porządkuje i przygotowuje w zakresie właściwości departamentu, dokumenty jawne w celu przekazania ich do archiwum zakładowego lub do brakowania, stosownie do postanowień obowiązującej w PAA instrukcji kancelaryjnej jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego
 • pomaga w organizacji i obsługuje spotkania wewnętrzne i zewnętrzne w PAA, zamawia sale na spotkania, zapewnia zasoby niezbędne do organizacji spotkań

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • podstawowa umiejętność obsługi programu EZD – PUW (Elektroniczne Zarządzanie Dokumentami Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego)
 • dobra znajomość pakietu MS Office
 • umiejętność dobrego organizowania pracy własnej
 • umiejętność współpracy
 • odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu sporządzania pism urzędowych
 • przeszkolenie - kurs archiwalny I stopnia
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
APLIKUJ TERAZ