Komenda Rejonowa Policji Warszawa II
Komendant Rejonowy Policji Warszawa II poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 114000

Warunki pracy

- praca w siedzibie urzędu, - kontakt telefoniczny i bezpośredni z petentami, - naturalne oświetlenie, - wymuszona pozycja ciała, - praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy, - bariery architektoniczne - brak windy w budynku. - brak podjazdów wewnątrz budynku - budynek ogólnie nie jest dostosowany dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim (brak odpowiedniej szerokości drzwi, odpowiednio dostosowanych toalet)

Zakres zadań

 • -prowadzenie ewidencji pism wpływających i wychodzących z Wydziału ,
 • odbiór oraz nadawanie korespondencji, e-poczty zwykłej, poleconej i spec poczty, zapewnienie terminowej i prawidłowej wymiany korespondencji, prowadzenie ewidencji, rejestrów obiegu korespondencji,
 • przedkładanie Naczelnikowi Wydziału lub Zastępcy Naczelnika Wydziału otrzymanej korespondencji i przekazywanie jej zgodnie z dekretacją,
 • przyjmowania i gromadzenie od policjantów/pracowników spraw ostatecznie zakończonych, tworzenie zbiorów archiwalnych i składanie do archiwum zgodnie z JRWAP,
 • redagowanie krótkich pism na polecenie Naczelnika Wydziału lub jego Zastępcy
 • przekazywanie komunikatów, poleceń i ustaleń organizacyjnych pracownikom Wydziału,
 • bezpośrednia obsługa interesanta
 • uczestniczenie w pracach komisji do brakowania dokumentów, których okres przechowywania w Wydziale minął, udzielanie pomocy pracownikom Wydzialu w klasyfikowaniu spraw ostatecznie zakończonych, udostępnianie upoważnionym podmiotom materialów i dokumentów,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość pracy na komputerze i aplikacji komputerowych
 • komunikatywność
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • umiejętności interpersonalne na poziomie podstawowym
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub zgoda na postępowanie sprawdzające
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ