Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 113533

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


• praca administracyjno-biurowa,


• zagrożenie korupcją, praca pod presją czasu ze względu na bardzo dużą ilość spraw wpływających do urzędu,  permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach


• użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów),


• praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,


• oświetlenie naturalne i sztuczne.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy Budynek w starej kamienicy może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo (brak podjazdów, niedostosowane windy i toalety, korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami).

Zakres zadań

  • Uczestniczy w opiniowaniu dokumentów planistycznych takich jak miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz uczestniczy w opiniowaniu dokumentów z dziedzin: transportu, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, w celu weryfikacji wpływu ustaleń projektu dokumentu na szeroko rozumiane środowisko.
  • Uczestniczy w uzgadnianiu zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko, w celu wskazania podmiotowi przygotowującemu projekt dokumentu, na jakie elementy środowiska, należy zwrócić uwagę przy ocenie wpływu na środowisko ustaleń dokumentu.
  • Uczestniczy w przygotowywaniu stanowisk odnośnie odstąpień od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w celu stwierdzenia zasadności robienia oceny oddziaływania na środowisko działań, które co do zasady nie będą mogły mieć żadnego wpływu na środowisko.
  • Uczestniczy w stwierdzaniu wymogu przeprowadzenia procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w celu potwierdzenia, czy projekt dokumentu będzie mógł mieć wpływ na środowisko i wymaga oceny czy też nie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego administracji publicznej.
  • Znajomość i umiejętność stosowania przepisów aktów prawnych z zakresu: Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Prawa Ochrony Środowiska.
  • Umiejętności: obsługa komputera (pakiet MS Office), otwartość na zmiany, rzetelność i terminowość, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, skuteczna komunikacja.
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  • Znajomość aktów prawnych: ustawa-prawo ochrony środowiska, ustawa-prawo wodne, ustawa o odpadach, instrukcja kancelaryjna.
APLIKUJ TERAZ