Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 113123

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-      praca przy komputerze,


-      krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-     budynek urzędu niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych        poruszających się na wózkach inwalidzkich, brak podjazdów.

Zakres zadań

 • Wykonuje czynności w zakresie ochrony p.poż wynikające z Ustawy o ochronie przeciwpożarowej 24.08.1991r. (Dz. U. 2020r., poz. 961 z późn. zm.)
 • Organizuje próbne ewakuacje i współpracuje z Komendą Powiatową PSP
 • Nadzoruje konserwację podręcznego sprzętu gaśniczego, instalacji samoczynnego wykrycia pożaru, monitoringu oraz czuwa nad prawidłowym utrzymaniem i oznakowaniem dróg ewakuacyjnych w skali kraju
 • Przeprowadza kontrolę stanu ochrony przeciwpożarowej wraz z opracowaniem wniosków odnośnie stwierdzonych nieprawidłowości w zabezpieczeniu.
 • Prowadzi dokumentację w sprawie zabezpieczeń przeciwpożarowych, opracowuje i aktualizuje zarządzenia oraz instrukcje bezpieczeństwa pożarowego.
 • Ustala sposobów postępowania na wypadek pożaru lub innego miejscowego zagrożenia

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy o ochronie przeciwpożarowej
 • znajomość ustawy prawo budowlane
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera w środowisku Windows (MS Office) oraz poruszania się w Internecie
 • Aktualne szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej lub tzw. szkolenie aktualizujące dla inspektorów ochrony p.poż
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość systemu EZD
APLIKUJ TERAZ