Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 109598

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


• praca administracyjno-biurowa,


• praca w terenie


• użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów),


• praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,


• oświetlenie naturalne i sztuczne.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy Budynek w starej kamienicy może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo (brak podjazdów, niedostosowane windy i toalety, korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami).

Zakres zadań

 • Wspiera realizację zadań związanych z postępowaniami administracyjnymi z zakresu uzgadniania projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego województw, w części dotyczącej obszarów podlegających ochronie, w zakresie ustaleń tych planów, mogących znacząco negatywnie oddziaływać na te obszary, w celu ochrony różnorodności biologicznej, a także ochrony celów ochrony oraz wartości przyrodniczych i/lub krajobrazowych form ochrony przyrody.
 • Wspiera realizację zadań związanych z postępowaniami administracyjnymi w zakresie wydawania opinii i uzgodnień w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko projektów dokumentów planistycznych, w celu ochrony różnorodności biologicznej, a także ochrony celów ochrony oraz wartości przyrodniczych i/lub krajobrazowych form ochrony przyrody.
 • Wspiera realizację zadań związanych z postępowaniami administracyjnymi z zakresu uzgadniania projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do obszarowych form ochrony przyrody i ich otulin, z wyłączeniem parku narodowego (i jego otuliny), w celu ochrony różnorodności biologicznej, a także ochrony celów ochrony oraz wartości przyrodniczych i/lub krajobrazowych form ochrony przyrody.
 • Wspiera realizację zadań związanych z postępowaniami administracyjnymi z zakresu wydania opinii do projektów audytów krajobrazowych i projektów uchwał w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, w celu ochrony wartości przyrodniczych i krajobrazowych form ochrony przyrody.
 • Wspiera realizację zadań związanych z postępowaniami administracyjnymi z zakresu wydania opinii do projektów gminnych programów rewitalizacji w zakresie form ochrony przyrody, w celu ochrony różnorodności biologicznej, a także ochrony celów ochrony oraz wartości przyrodniczych i/lub krajobrazowych form ochrony przyrody.
 • Wspiera realizację zadań związanych z postępowaniami administracyjnymi z zakresu uzgadniania dla aglomeracji tworzonych w drodze aktu prawa miejscowego, w celu ochrony wartości przyrodniczych i krajobrazowych form ochrony przyrody.
 • Wspiera realizację zadań związanych z postępowaniami administracyjnymi z zakresu uzgadniania projektów uchwał dotyczących parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu, pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych oraz zespołów przyrodniczo – krajobrazowych oraz uchwał dotyczących stref ochrony krajobrazu i obiektów o istotnym znaczeniu historycznym i kulturowym, w celu ochrony celów ochrony oraz wartości przyrodniczych i krajobrazowych ww. form ochrony przyrody.
 • Wspiera realizację zadań związanych z wydawaniem zaświadczeń i deklaracji (w tym na potrzeby programów wsparcia finansowego), w zakresie działania oddziału, w celu ochrony wartości przyrodniczych i krajobrazowych form ochrony przyrody.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość i umiejętność stosowania przepisów aktów prawnych z zakresu: ustawy o ochronie przyrody, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • Posiadanie ogólnej wiedzy przyrodniczej, w tym umiejętność rozpoznawania gatunków podlegających ochronie i ich siedlisk.
 • Znajomość form ochrony przyrody.
 • Umiejętności: a) komunikatywność, b) otwartość na zmiany, c) rzetelność i terminowość w wykonywaniu zadań, d) radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, e) obsługa komputera, w szczególności Pakietu MS Office
 • Identyfikacja z misją urzędu, zorientowanie na osiąganie celów.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska, w zakresie ochrony przyrody.
 • Umiejętność obsługi: oprogramowania systemu informacji geoprzestrzennej, w szczególności QGIS
 • Posiadanie prawa jazdy kategorii B.
APLIKUJ TERAZ