Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 97969

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


·         praca w terenie,


·         krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:


Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (np. wjazd do budynku, widny, toalety).


Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.


Informacje dodatkowe: budynek klimatyzowany.

Zakres zadań

 • Uczestniczy, jako członek zespołu, w procesach certyfikacji wyrobów lotniczych, monitorowania zdatności do lotu projektu typu oraz badania spełnienia przez statki powietrzne kategorii specjalnej wymagań w zakresie zdatności, w tym stwierdzania zdatności w toku ich projektowania, produkcji.
 • Uczestniczy, jako członek zespołu, w procesach certyfikacji podmiotów, ubiegających się o wydanie certyfikatu organizacji projektującej oraz organizacji produkującej w celu zbadania czy podmiot spełnia wymagania krajowych i międzynarodowych przepisów w zakresie zdatności do lotu oraz sprawdzenia trwałej zdolności podmiotu do bezpiecznego wykonywania działalności
 • Uczestniczy, jako członek zespołu, w procesie bieżącego nadzoru podmiotów posiadających certyfikat organizacji projektującej lub organizacji produkującej w celu monitorowania, czy podmiot spełnia wymagania krajowych i międzynarodowych przepisów w zakresie początkowej zdatności do lotu.
 • Uczestniczy, jako członek zespołu, w procesach wydawania zezwolenia na lot oraz zatwierdzania warunków lotu.
 • Uczestniczy w analizie, opiniowaniu i aktualizacji dokumentacji organizacji produkującej oraz organizacji projektującej w celu oceny jej zgodności z obowiązującymi przepisami.
 • Wprowadza do systemu monitorowania ciągłej zdatności do lotu dane oraz dokumenty m.in. z wykonanych inspekcji oraz audytów.
 • Przygotowuje projekty pism wychodzących z Departamentu Techniki Lotniczej w oparciu o udzielone wskazówki naczelnika lub przewodniczącego zespołu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (A2)
 • Znajomość ustawy Prawo lotnicze w zakresie początkowej zdatności do lotu SP
 • Znajomość przepisów z zakresu początkowej zdatności do lotu SP (Part 21)
 • Dobra znajomość pakietu MS Office
 • Kompetencje behawioralne: współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, orientacja na klienta/interesanta, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość KPA
 • Znajomość ustawy Prawo przedsiębiorców
APLIKUJ TERAZ