Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 87302

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,
krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
zagrożenie korupcją,
realizacja zadań odbywa się pod nieustającą presją czasu.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
narzędzia i materiały pracy – komputer, urządzenia biurowe,
budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac,
warunki nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • prowadzi sprawy związane z podnoszeniem kwalifikacji pracowników Oddziału oraz ewidencję ponoszonych wydatków,
 • realizuje zadania związane z funduszem socjalnym,
 • prowadzi stosowne ewidencje wewnętrznych aktów prawnych, pełnomocnictw i upoważnień,
 • prowadzi akta osobowe pracowników oraz dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy pracowników,
 • kontroluje przestrzeganie dyscypliny pracy oraz prowadzi ewidencję: czasu pracy, urlopów, delegacji służbowych oraz innych nieobecności,
 • współpracuje z komórkami organizacyjnymi w zakresie sporządzania ocen pracowniczych członków korpusu służby cywilnej oraz indywidualnych programów rozwoju zawodowego,
 • prowadzi sprawozdawczość wewnętrzną i zewnętrzną z zakresu zatrudnienia, fluktuacji kadr, czasu pracy i szkoleń.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, ustawy o służbie cywilnej i aktów wykonawczych, ustawy o pracownikach urzędów państwowych i aktów wykonawczych,
 • umiejętność skutecznej komunikacji i obsługi klienta,
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office, a w szczególności programów Excel i Word,
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi systemu SAP w zakresie modułu HR
 • prawo jazdy kat. B,
APLIKUJ TERAZ