Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Piaseczno
Ogłoszenie o naborze Nr 86777

Warunki pracy

Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy


Oświetlenie naturalne i sztuczne


Miejsce pracy usytuowane jest na pierwszym piętrze


Budynek częściowo spełnia wymogi architektoniczne dla osób niepełnosprawnych tj. na zewnątrz i wewnątrz budynku znajduje się winda, wewnątrz budynku można swobodnie poruszać się, jest odpowiednia szerokość drzwi i ciągów komunikacyjnych, brak progów


Na pierwszym piętrze, gdzie usytuowane jest miejsce pracy brak pomieszczenia sanitarno-higienicznego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych


Brak oznaczeń i specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym


W budynku nie występują szkodliwe, czy niebezpieczne warunki pracy

Zakres zadań

 • prowadzi weryfikację i bieżącą kontrolę zgodności funkcjonowania niejawnych sieci i systemów teleinformatycznych ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa oraz procedurami bezpiecznej eksploatacji, dokumentując je w Dzienniku Pracy Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w celu sprawowania nadzoru nad prawidłowym działaniem stanowisk dostępowych,
 • bierze udział w opracowaniu dla nowo uruchomionego lub modyfikowanego stanowiska dostępowego formularza „Opis Stanowiska Dostępowego Systemu” w celu uzyskania akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego wydanego przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • bierze udział w procesie zarządzania ryzykiem i szacowaniu ryzyka oraz w audytach, testach bezpieczeństwa w celu wyznaczenia miary ryzyka dla poszczególnych niejawnych systemów teleinformatycznych,
 • prowadzi szkolenia z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego na poziomie jednostki w celu przeszkolenia administratorów i kandydatów na administratorów systemów,
 • zastępuje Kierownika Kancelarii Tajnej oraz pełni funkcję Zastępcy Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych KPP w Piasecznie w celu zapewnienia ciągłości pracy na tych stanowiskach,
 • realizuje zadania przewidziane dla lokalnego administratora Krajowego Systemu Informatycznego w celu wypełnienia obowiązków zawartych w aktach prawnych regulujących przedmiotowe zagadnienie,
 • prowadzi ewidencję wniosków o nadanie/cofnięcie upoważnień do przetwarzania danych wraz z danymi osobowymi uzyskanymi na podstawie art. 20c, 20cb, 20da ustawy o Policji od przedsiębiorców telekomunikacyjnych, operatorów pocztowych oraz usługodawców świadczących usługi drogą elektroniczną w celu realizacji obowiązków wynikających z aktów prawnych realizujących przedmiotowe zagadnienie,
 • przygotowuje we współpracy z kierownikami poszczególnych komórek organizacyjnych KPP w Piasecznie niezbędną dokumentację w ramach prowadzonej w jednostce kontroli zarządczej w celu wypełnienia ustawowego obowiązku prowadzenia przedmiotowej kontroli.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • lub średnie branżowe
 • Doświadczenie zawodowe powyżej 1 roku w obszarze obsługi systemów informatycznych lub powyżej 4 lat w administracji
 • Znajomość ustawy o Policji
 • Znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość ustawy o ochronie danych osobowych
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Obsługa urządzeń biurowych
 • Praca w zespole
 • Organizacja pracy własnej
 • Komunikowania się
 • Samodzielność i rzetelność
 • Odpowiedzialność
 • Oporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie: wyższe lub studia podyplomowe z zakresu teleinformatyki lub bezpieczeństwa wewnętrznego
 • Przeszkolenie: specjalistyczne szkolenie z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego prowadzonego przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Doświadczenie zawodowe powyżej 2 lat w obszarze obsługi systemów informatycznych lub powyżej 4 lat w administracji
 • Poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą tajności „ściśle tajne”, CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL oraz NATO CPNFIDENTIAL
 • Znajomość zasad funkcjonowania jednostki Policji
 • Znajomość przepisów i procedur o ochronie informacji niejawnych
 • Umiejętności interpretacji przepisów
 • Umiejętności sporządzania dokumentacji
 • Znajomość funkcjonowania sieci teleinformatycznych
APLIKUJ TERAZ