Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie
Komendant Główny Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 79957

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- praca samodzielna, administracyjno - biurowa, w siedzibie urzędu,


- praca w pomieszczeniu biurowym,


- stałe godziny pracy od 8.15 do 16.15,


- oświetlenie naturalne i sztuczne,


- praca powyżej 4 godzin przy monitorze ekranowym,


- obsługa urządzeń biurowych: komputer, telefon, faks, skaner, drukarka, kserokopiarka, niszczarka.


Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:


- dojście i dojazdy do budynków są utwardzone,


- stanowisko pracy zlokalizowane jest na VII piętrze budynku,


- infrastruktura budynku: sanitariaty, korytarze, klatki schodowe, schody, winda,


- budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych.


 

Zakres zadań

 • obsługuje system EZD w celu zapewnienia prawidłowego i dokładnego, kancelaryjno - sekretarskiego obiegu dokumentów w BP i KGSG,
 • odbiera i przesyła pocztę zewnętrzną i wewnętrzną oraz dokumenty przesyłane aplikacją rightfax a następnie po ich wstępnej weryfikacji, zamieszcza w systemie EZD i przesyła do przełożonych, a następnie rozsyła według dekretacji dyrektora i jego zastępcy do pracowników i funkcjonariuszy w celu zapewnienia prawidłowego i terminowego obiegu dokumentów w BP i KGSG,
 • przepisuje, drukuje, kseruje i skanuje normatywne akty prawne oraz inne dokumenty dla dyrektora Biura i jego zastępcy, w tym redaguje odpowiedzi do komórek i jednostek organizacyjnych SG oraz podmiotów spoza KGSG, w celu zapewnienia terminowego i prawidłowego obiegu dokumentów oraz zakończenie spraw,
 • przesyła za arkuszem uzgodnień, projekty normatywnych aktów prawnych opiniowanych przez dyrektora i jego zastępcę, monitoruje terminy nadsyłania odpowiedzi przez komórki organizacyjne KGSG i przedkłada uzyskane stanowiska do rozpatrzenia w celu ich uzgodnienia i otrzymania opinii z komórek i jednostek organizacyjnych SG co jest niezbędne do wydania aktu prawnego,
 • wykonuje obowiązki pomocnika administratora systemu poczty elektronicznej, zakłada konta w poczcie elektronicznej, udziela pomocy administratorowi w diagnozowaniu problemów związanych z funkcjonowaniem poczty i odzyskiwaniem hasła do poczty, udziela pomocy użytkownikowi poczty elektronicznej przy archiwizowaniu poczty w celu zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentów w BP i KGSG,
 • transponuje teksty aktów prawnych Komendanta Głównego Straży Granicznej do edytora tekstów w formacie XML (program Legislator), w celu ich przedłożenia do podpisu elektronicznego,
 • obsługuje sekretariat Biura w przypadku nieobecności sekretarza Biura, w tym łączy i sprawnie selekcjonuje rozmowy telefoniczne dyrektora biura i jego zastępcy w celu zapewnienia prawidłowej i skutecznej komunikacji w obrębie SG oraz zpodmiotami zewnętrznymi, organizuje spotkania uzgodnieniowe i negocjacje, rezerwuje bilety lotnicze,
 • sporządza pisma dokumentów niejawnych, w celu zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentów niejawnych w KGSG i SG.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozytywne przejście procedury sprawdzającej w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa, uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych;
 • znajomość posługiwania się programami edytorskimi w tym w zakresie legislacji (np. programem obiegu dokumentów - EZD, programem Legislator.)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ