Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 79030

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca na parterze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)

 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

 • podczas wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Zbiera opinie i bierze udział w opiniowaniu: planu prac państwowej służby geologicznej (psg), wniosków o finansowanie prac geologicznych, zmian zakresu rzeczowego i innych warunków umów oraz bierze udział w analizie sprawozdań rocznych dotyczących realizacji zadań państwowej służby geologicznej we współpracy z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa i Departamentu
 • Analizuje stan realizacji zadań zawartych w sprawozdaniach okresowych z realizacji przedsięwzięć wykonywanych przez państwową służbę geologiczną
 • Analizuje pod względem merytorycznym i formalnym sprawozdania dotyczące prac geologicznych, wykonywanych w ramach zadań państwowej służby geologicznej
 • Przygotowuje informacje dotyczące funkcjonowania państwowej służby geologicznej (na podstawie zewnętrznych danych w ramach nadzoru nad Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym (PIG-PIB) oraz przygotowuje prezentacje na temat zadań państwowej służby geologicznej
 • Przygotowuje wkłady do odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie oraz dezyderaty komisji sejmowych, a także uczestniczy w przygotowywaniu materiałów zawierających stanowisko Ministra w zakresie działalności geologicznej i górniczej na posiedzenia komisji
 • Przyjmuje, wysyła oraz, ewidencjonuje w systemie komputerowym i w formie papierowej dokumenty dotyczące wykonania przez PIG-PIB zadań państwowej służby geologicznej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • znajomość ustaw: Prawo geologiczne i górnicze, Prawo ochrony środowiska, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Kodeks postępowania administracyjnego, o instytutach badawczych.
 • komunikacja
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • rzetelność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ