Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76664

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:                                                                                                                    


-  praca w terenie i w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych oraz wysiłek fizyczny,


-  obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzenie samochodu służbowego.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-   narzędzia i materiały pracy – komputer, urządzenia biurowe, a także w pomieszczeniach laboratoryjnych z wykorzystaniem specjalistycznych przyrządów kontrolnych i pomiarowych,


-   budynek laboratorium i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy,


-   warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo,


-   praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,


-   podczas pobytu w terenie i na realizowanych budowach, konieczność przebywania na wysokościach, pod ruchem i w hałasie.

Zakres zadań

 • wykonuje badania laboratoryjne gruntów i kruszyw oraz terenowe badania geotechniczne,
 • analizuje wyniki przeprowadzanych badań laboratoryjnych wspólnie z innymi członkami Zespołu,
 • pobiera w terenie, transportuje i przygotowuje próby,
 • wykonuje badania sprawdzające dla recept na mieszanki gruntów lub kruszyw z materiałami wiążącymi hydraulicznie,
 • współpracuje z Nadzorem w zakresie realizowanych przez Oddział zadań inwestycyjnych,
 • przygotowuje dane do monitoringu jakości robót z badań przeprowadzonych na realizowanych zadaniach drogowych i mostowych,
 • współuczestniczy przy wykonywaniu określonych zadań realizowanych na innych stanowiskach pracy w Zespole,
 • przyjmuje, rejestruje oraz prawidłowo przechowuje, a następnie likwiduje próby laboratoryjne,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość ustawy o drogach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, znajomość norm, wytycznych technicznych i metod badań w obszarze działalności zespołu,
 • umiejętność obsługi komputera, znajomość pakietu Office,
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiągania celów, współpraca, komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi sprzętu laboratoryjnego i specjalistycznych programów komputerowych,
 • znajomość normy Zarządzanie jakością – norma PN-EN ISO/IEC 17025,
 • posiadanie wiedzy z zakresu technologii robót drogowych
APLIKUJ TERAZ