Komenda Rejonowa Policji Warszawa V
Komendant Rejonowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76299

Warunki pracy

Praca administracyjno - biurowa, praca przy monitorze ekranowym poniżej 4 godzin dziennie, przy oświetleniu mieszanym. Wysiłek fizyczny, praca w terenie, praca w podziemiu.


Brak dostosowania miejsca pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Brak wind.

Zakres zadań

 • Przyjmowanie, opracowywanie i przechowywanie akt ostatecznie załatwionych;
 • Sporządzanie protokołów brakowania dokumentacji niearchiwalnej kat. "B" i "BE", w celu komisyjnego zniszczenia dokumentów, których okres przechowywania upłynął zgodnie z odrębnymi przepisami,
 • nadzorowanie procesu fizycznego niszczenia akt, w celu uniemożliwienia zapoznania się z ich treścią osób nieuprawnionych;
 • udostępnianie akt, wykonywanie uwierzytelnionych kserokopii dokumentów oraz udzielanie informacji na podstawie akt uprawnionym podmiotom, w celu zapewnienia realizacji procesu wykrywczego oraz dla celów naukowo - badawczych.
 • prowadzenie działań profilaktycznych, w celu zabezpieczenia zasobu archiwalnego przed zniszczeniem;
 • Prowadzenie skontrum zgodnie z przepisami, w celu ustalenia zgodności ilości przechowywanych dokumentów z zapisami w prowadzonych ewidencjach;
 • opracowywanie rocznych sprawozdań z wykonywanych prac archiwalnych, w celu przekazania informacji o ilości akt i dokumentów przyjętych do składnicy i poddanych procesowi brakowania w ciągu roku kalendarzowego;
 • Pełnienie funkcji inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego;
 • prowadzenie instruktaży i szkoleń policjantów i pracowników Policji, w celu zapewnienia prawidłowego procesu przygotowywania akt i dokumentów do złożenia do składnicy akt.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "ściśle tajne"
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ