Biuro Spraw Wewnętrznych Policji w Warszawie
Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 75597

Warunki pracy

Warunki dot. charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • zagrożenie korupcją.


 


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • naturalne i sztuczne oświetlenie

 • wymuszona pozycja ciała

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę

 • przy wejściu do budynku oraz w budynku znajduje się winda, brak podjazdów wewnątrz budynku

Zakres zadań

 • koordynuje sprawy związane z potrzebami komórek organizacyjnych Biura usytuowanych w siedzibie Komendanta BSWP w zakresie: wyposażenia w sprzęt kwaterunkowy, materiały kancelaryjno-biurowe oraz druki i formularze; okresowo analizuje potrzeby w tym zakresie, prowadzi odpowiednie ewidencje i sporządza zestawienia zagadnieniowe; opracowuje wnioski i pisma w przedmiotowych sprawach
 • koordynuje sprawy związane z potrzebami Biura w zakresie wyposażenia w służbowe telefony komórkowe, prowadzi ich ewidencję
 • koordynuje proces archiwizacji dokumentów jawnych w wydziale, przygotowuje i przekazuje akta spraw ostatecznie załatwionych do archiwum
 • prowadzi bieżącą współpracę z przedstawicielami komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji w zakresie niezbędnych napraw i wymiany sprzętu będącego w użytkowaniu komórek organizacyjnych Biura usytuowanych w siedzibie Komendanta BSWP
 • bierze udział w inwentaryzacji mienia będącego w użytkowaniu Biura
 • udziela wsparcia podczas nieobecności inspektora do spraw obsługi kancelaryjno-sekretarskiej wydziału w prowadzeniu sekretariatu wydziału w zakresie zleconym przez naczelnika wydziału

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1,5 roku pracy w administracji publicznej lub pracy biurowej
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Znajomość przepisów z zakresu archiwizowania dokumentów
 • Obsługa pakietu MS Office
 • Organizowanie pracy własnej
 • Komunikatywność
 • Asertywność
 • Dokładność i sumienność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ