Komenda Rejonowa Policji Warszawa V
Komendant Rejonowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 72892

Warunki pracy

Praca administracyjno - biurowa, praca przy monitorze ekranowym poniżej 4 godzin dziennie, przy oświetleniu mieszanym.


Brak dostosowania miejsca pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Brak wind.

Zakres zadań

 • Wykonywanie czynności związanych z archiwizacją dokumentacji Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego KRP Warszawa V; przekazywanie do archiwum akt kontrolnych i materiałów wytwarzanych oraz zakwalfikowanych jako "OZ"
 • Wykonywanie czynności związanych z obiegiem korespondencji poprzez: przyjmowanie, rejestrowanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, przekazywanie oraz rozdzielanie dokumentacji w celu zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentacji; Przekazywanie za pokwitowaniem odbioru dokumentów zgodnie z dekretacją pracownikom i policjantom w celu dalszej realizacji;
 • Prowadzenie ewidencji aktów prawnych oraz przepisów służbowych, peczęci i stempli, aktualizowanie oraz zaznajamianie policjantów i pracowników z aktami prawnymi i przepisami służbowymi.
 • Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej kat "BC", przygotowywanie dokumentacji niearchiwalnej do przekazania do składnicy akt, celem zamknięcia obiegu dokumentów w jednostce;
 • Sporządzanie rocznych wykazów spraw niezałatwionych oraz przeprowadzanie inwentaryzacji spraw, dokumentów i aktów prawnych w celu dostarczenia aktualnej informacji na temat spraw będących w trakcie realizacji;
 • Monitorowanie i przekazywanie bezpośredniemu przełożonemu informacji dotyczących posiadanych przez policjantów i pracowników apraw i dokumentów, aktów prawnych, pieczęci i stempli w celu rozliczenia policjantów/pracowników zwalnianych ze służby/pracy, delegowanych, przenoszonych do innych jednostek.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne"
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ