Biuro Spraw Wewnętrznych Policji w Warszawie
Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 135809

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • zagrożenie korupcją.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • naturalne i sztuczne oświetlenie;
 • wymuszona pozycja ciała;
 • praca przy monitorze ekranowym co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy;
 • brak oznaczeń dla osób niewidomych;
 • pomieszczenie higieniczno-sanitarne nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych;
 • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym;
 • przy wejściu do budynku oraz w budynku znajduje się winda, brak podjazdów dla osób z niepełnosprawnościami wewnątrz budynku.

Zakres zadań

 • Koordynuje sprawy związane z potrzebami komórek organizacyjnych Biura usytuowanych w siedzibie Komendanta BSWP w zakresie: wyposażenia w sprzęt kwaterunkowy, materiały kancelaryjno-biurowe i eksploatacyjne oraz druki i formularze; okresowo analizuje potrzeby w tym zakresie, prowadzi odpowiednie ewidencje i sporządza zestawienia zagadnieniowe; opracowuje wnioski i pisma w przedmiotowych sprawach
 • Koordynuje sprawy związane z potrzebami Biura w zakresie wyposażenia w służbowe telefony komórkowe; prowadzi ich ewidencję
 • Koordynuje proces archiwizacji dokumentów jawnych w Wydziale Ogólnym Biura, przygotowuje i przekazuje akta spraw ostatecznie załatwionych do archiwum
 • Prowadzi ewidencję pieczęci i stempli, w tym referentek oraz realizuje czynności związane z ich zamawianiem, dystrybucją, przechowywaniem i brakowaniem
 • Prowadzi bieżącą współpracę z przedstawicielami komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji w zakresie niezbędnych napraw i wymiany sprzętu będącego w użytkowaniu komórek organizacyjnych BSWP usytuowanych w siedzibie Komendanta BSWP
 • Bierze udział w inwentaryzacji mienia będącego w użytkowaniu Biura
 • Udziela wsparcia podczas nieobecności sekretarki w prowadzeniu sekretariatu komendanta oraz obsłudze kancelaryjno-sekretarskiej wydziału/Zespołu Prawnego/Jednoosobowego Stanowiska ds. Bezpieczeństwa i Higieny Służby i Pracy, w zakresie zleconym przez naczelnika wydziału

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • powyżej 1,5 roku doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub pracy biurowej
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • znajomość obsługi pakietu MS Office
 • organizowanie pracy własnej
 • komunikatywność
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1972 r.
 • znajomość przepisów z zakresu archiwizowania dokumentów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie obsługi logistycznej
APLIKUJ TERAZ