Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 139763

Warunki pracy

Komenda Główna PSP mieści się  przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie na terenie kompleksu administracyjno-koszarowego, teren chroniony, posiadający parking, zaplecze socjalne oraz siłownię. Urząd usytuowany w dwóch budynkach. Jeden z nich dostosowany jest do potrzeb osób  z niepełnosprawnych, drugi zawiera bariery architektoniczne: brak podjazdu, ruchomej platformy do transportu wózka, windy, pomieszczenia higieniczno-sanitarne nieprzystosowane  dla osób niepełnosprawnych. Proponowana praca jest w budynku administracyjno-biurowym w obiekcie przystosowanym dla osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy wyposażone w sprzęt komputerowy i telefon. Praca administracyjno-biurowa w godzinach 8:15-16:15 , powyżej 4 godzin dziennie przy komputerze. Pracownik wykonuje czynności administracyjno-biurowe związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, również z wykorzystaniem telefonu. Praca z dokumentami elektronicznymi i papierowymi. Praca w siedzibie urzędu, mogą zdarzyć się wyjazdy służbowe w ramach realizowanych zadań.

Zakres zadań

 • Koordynuje obieg dokumentów w Biurze polegający na ich odpowiednim (zgodnym z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi) przyjmowaniu, ewidencjonowaniu, rozdzielaniu, przedkładaniu do akceptacji i wysyłaniu.
 • Prowadzi sekretariat Biura Ochrony Ludności, co polega na obsłudze wchodzących rozmów telefonicznych poprzez udzielanie odpowiedzi interesantom lub przekierowywaniu rozmów do odpowiedniej osoby oraz dodatkowo organizowaniu oraz obsłudze spotkań kierownictwa Biura, obsłudze skrzynki e-mail Biura, prowadzeniu terminarza spotkań kierownictwa Biura.
 • Przygotowuje propozycje odpowiedzi na pytania, wnioski, petycje, interpelacje w zakresie ustawy o ochotniczych straży pożarnych zgodnie z właściwością wydziału.
 • Koordynuje odpowiedni przepływ informacji między kierownictwem Biura i pracownikami oraz istotnych ze względu na funkcjonowanie Biura w strukturze Komendy.
 • Prowadzi gospodarkę materiałami i usługami w celu zapewnienia właściwych warunków funkcjonowania Biura.
 • Bierze udział w organizacji wydarzeń pozostających w kompetencji biura. Przygotowania mają charakter organizacyjny – wybór miejsca organizacji przedsięwzięcia, organizacja noclegów, posiłków, opieki nad gośćmi.
 • Redaguje korespondencję, opracowania, sprawozdania i zestawienia w zakresie organizacyjnym oraz w obszarze zleconym przez kierownictwo Biura i bezpośredniego przełożonego.
 • Współpracuje z jednostkami organizacyjnymi komend wojewódzkich PSP w zakresie wsparcia ochotniczych straży pożarnych, a także współdziała ze związkami i stowarzyszeniami zrzeszającymi ochotnicze straże pożarne przez komendantów wojewódzkich PSP.
 • Współpracuje z właściwymi komórkami organizacyjnymi KG PSP w zakresie realizowanych szkoleń i przygotowań strażaków ratowników OSP do udziału w działaniach ratowniczych, przyznawanych świadczeń, odznaczeń i legitymacji oraz finansowania ochotniczych straży pożarnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie lub średnie branżowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego - w formie, praktyk, stażu, wolontariatu lub zatrudnienia i wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej
 • ukończony kurs podstawowy OSP
 • znajomość przepisów z zakresu ustawy o Państwowej Straży Pożarnej
 • znajomość przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej
 • znajomość ustawy o ochotniczych strażach pożarnych
 • znajomość przepisów dotyczących zarzadzania kryzysowego
 • znajomość przepisów dotyczących obowiązku obrony, służby wojskowej związanych z ustawą o obronie Ojczyzny obrony
 • znajomość przepisów dotyczących systemów alarmowania i ostrzegania
 • umiejętność obsługi sprzętów biurowych
 • znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office lub równoważnego
 • komunikatywność i umiejętności redakcyjne
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Ukończony kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy