Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 139871

Warunki pracy


 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
 • obsługa klientów zewnętrznych
 • zagrożenie korupcją
 • prowadzenie samochodu w celach służbowych


Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:


Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (np. wjazd do budynku, windy, toalety).  Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.Informacje dodatkowe: budynek klimatyzowany.

Zakres zadań

 • Uczestniczy w procesach certyfikacyjnych podmiotów gospodarczych, ubiegających się o wydanie certyfikatu AOC, w celu zbadania czy podmiot spełnia wymagania krajowe i międzynarodowe uprawniające do trwałego i bezpiecznego wykonywania operacji lotniczych w zakresie koncesjonowanego przewozu pasażerów, bagażu, towarów lub poczty, ze szczególnym uwzględnieniem nadzoru operacyjnego, masy i wyważania, osiągów, kontroli zaplecza placówek operatora (STA) oraz systemu zarządzania przewoźnika, w tym systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS).
 • Przewodniczy zespołom audytowym w ramach ciągłego nadzoru nad przydzielonymi koncesjonowanymi posiadaczami certyfikatu AOC użytkującymi samoloty, w celu monitorowania zdolności do prowadzenia operacji lotniczych w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami oraz przyjętymi standardami.
 • Uczestniczy w przygotowaniu i opiniowaniu projektów aktów prawnych dotyczących operacji przewozu lotniczego, a także opinii specjalistycznych.
 • Wykonuje inspekcje na pokładach samolotów i w urządzeniach symulatorowych typu FSTD (A), w celu oceny poprawności wykonywanych operacji lotniczych.
 • Wykonuje kontrole doraźne podmiotów gospodarczych, w celu zbadania sytuacji nagłego zagrożenia bezpieczeństwa lotniczego.
 • Bierze udział w aktualizacji obowiązujących dokumentów oraz procedur zawartych w Podręczniku Nadzoru Operacyjnego (PNO) w celu dostosowania zapisów do obowiązujących standardów w aspekcie ich funkcjonalności.
 • Analizuje dokumentację operacyjną koncesjonowanych posiadaczy AOC zgromadzoną w Inspektoracie, ocenia merytorycznie wnioski składane przez przewoźników lotniczych wykonujących operacje przy użyciu samolotów w obszarach wybranych operacji specjalnych np. RVSM, PBN, AWO oraz zgód, zezwoleń i zatwierdzeń.
 • Przygotowuje opinie i odpowiedzi na pisma interesantów ULC i innych departamentów zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 2 lat w przewozie lotniczym oraz min. 800 h nalotu jako pilot samolotowy
lub w zakresie prowadzenia, przygotowywania lub nadzoru operacji lotniczych z wykorzystaniem samolotów lub w nadzorze lotniczym
 • Dobra znajomość ustawy Prawo Lotnicze i rozporządzeń do ustawy z zakresu operacji lotniczych, kontroli i certyfikacji
 • Dobra znajomość przepisów międzynarodowych dotyczących lotnictwa cywilnego z zakresu operacji lotniczych
 • Znajomość KPA
 • Znajomość ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
 • Dobra znajomość pakietu MS Office
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Prawo jazdy kat. B
 • Kompetencje behawioralne: współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, orientacja na klienta/interesanta, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, myślenie analityczne
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Licencja pilota zawodowego CPL (A) (aktualna lub wygasła) lub licencja dyspozytora lotniczego (aktualna lub wygasła) lub licencja mechanika lotniczego