Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 139687

Warunki pracy


 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych,
 • praca powyżej 4 godzin przy monitorze ekranowym.

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:
Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (np. wjazd do budynku, windy, toalety).Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.Informacje dodatkowe: budynek klimatyzowany.

Zakres zadań

 • Analizuje pod względem formalnym wnioski o wydanie, wymianę świadectwa kwalifikacji i wydanie uprawnień wpisywanych do świadectw kwalifikacji w celu przygotowania projektu decyzji o wydaniu świadectwa kwalifikacji.
 • Uczestniczy w analizie merytorycznej w celu przygotowania projektu decyzji o wydaniu świadectwa kwalifikacji lub uprawnienia.
 • Analizuje pod względem formalnym wnioski o uznanie świadectw kwalifikacji w celu wydania decyzji oraz projektu zaświadczenia o uznaniu.
 • Uczestniczy w analizie merytorycznej wniosków o uznanie świadectw kwalifikacji w celu wydania decyzji oraz projektu zaświadczenia o uznaniu.
 • Uczestniczy w aktualizowaniu istotnych dla funkcjonowania Inspektoratu dokumentów w celu zapewnienia zgodności z międzynarodowymi i krajowymi przepisami prawnymi oraz standaryzacji prowadzonych procesów.
 • Uczestniczy w audytach w podmiotach szkolących do świadectw kwalifikacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1 roku w obszarze lotnictwa
 • Znajomość j. angielskiego na poziomie komunikatywnym (A2)
 • Ogólna znajomość krajowych przepisów lotniczych w zakresie licencjonowania i wydawania świadectw kwalifikacji personelu lotniczego
 • Ogólna znajomość KPA
 • Kompetencje behawioralne: współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, orientacja na klienta/interesanta, myślenie analityczne
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Ważna lub wygasła licencja lub świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego
 • Znajomość środowiska Microsoft Office