Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 139241

Warunki pracy

Zakres zadań

 • Sporządza zaświadczenia i projekty pism w odpowiedzi na wnioski firm ubezpieczeniowych, osób fizycznych oraz innych uprawnionych podmiotów w sprawach zdarzeń drogowych,
 • Dokonuje sprawdzeń w informatycznych bazach, danych dotyczących pojazdów oraz osób uczestniczących w zdarzeniach drogowych,
 • Przyjmuje wnioski od interesantów dotyczące zdarzeń drogowych i weryfikuje je pod względem formalnym,
 • Prowadzi ewidencję zatrzymanych dowodów rejestracyjnych oraz praw jazdy przez policjantów wydziału,
 • Rejestruje dokumentację oznaczoną klauzulą zastrzeżone,
 • Przygotowuje dokumentację spraw ostatecznie zakończonych,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego : powyżej 1 roku w pracy biurowej,
 • Znajomość ustawy: o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w zakresie udzielania przez Policję informacji dotyczących zdarzeń drogowych.
 • Umiejętność: obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, komunikatywność,
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 roku lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 roku
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe