Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 139248

Warunki pracy

Zakres zadań

 • Prowadzi obsługę kancelaryjną Sekcji Wykroczeń oraz prowadzi rejestr zdarzeń w ruchu drogowym i rejestr zatrzymanych praw jazdy,
 • Prowadzi dokumentację magazynu depozytowego, w tym okresowo sprawdza stany ewidencyjne dowodów rzeczowych i przeprowadza ich inwentaryzację,
 • Wprowadza dane do informatycznego rejestru spraw o wykroczenia,
 • Prowadzi obsługę interesantów w zakresie spraw prowadzonych w wydziale,
 • Sporządza na podstawie zarejestrowanych spraw miesięczne, kwartalne i roczne sprawozdania z pracy Sekcji Wykroczeń,
 • Sporządza okresowe wykazy spraw niezakończonych, pozostających w posiadaniu policjantów/pracowników Sekcji Wykroczeń,
 • Przygotowuje i kompletuje dokumentację spraw ostatecznie zakończonych oraz odpisuje w urządzeniach ewidencyjnych,
 • Uczestniczy w pracach komisji ds. brakowania dokumentacji jawnej kategorii „BC" oraz w pracach komisji ds. inwentaryzacji dokumentów jawnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego : powyżej 1 roku w pracy biurowej,
 • Znajomość: - aktu wykonawczego do ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach: • w sprawie instrukcji kancelaryjnej jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, • w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji; -ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w zakresie udzielana przez Policję informacji dotyczących zdarzeń drogowych;
 • Umiejętność: obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, komunikatywność,
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 roku lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 roku
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe