Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 139134

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa,
 • Monotonia pracy,
 • Praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy,
 • Wymuszona pozycja ciała,
 • Praca przy oświetleniu mieszanym,

Zakres zadań

 • Przyjmuje, rejestruje, przechowuje, przekazuje i wysyła materiały niejawne oraz prowadzi urządzenia ewidencyjne dla tych dokumentów,
 • Sprawdza prawidłowość oznaczania sporządzonych dokumentów niejawnych przeznaczonych do zaewidencjonowania, archiwizacji lub brakowania,
 • Powiadamia adresata o otrzymaniu dokumentu niejawnego oraz udostępnia lub przekazuje za pokwitowaniem odbioru dokumenty niejawne dla uprawnionych i upoważnionych pracowników wydziału,
 • Prowadzi instruktaże z zakresu oznaczania, przechowywania i obiegu dokumentów niejawnych przez policjantów i pracowników wydziału,
 • Bierze udział w rozliczaniu policjantów i pracowników z posiadanych przez nich dokumentów niejawnych w przypadku ustania stosunku służbowego/pracy lub przeniesienia/delegowania do służby/pracy w innej jednostce lub komórce organizacyjnej,
 • Odnotowuje zmiany, zniesienia klauzuli tajności lub przedłużenia, skrócenia okresu ochrony materiałów niejawnych,
 • Rozlicza pozycje w prowadzonych urządzeniach ewidencyjnych oraz sporządza wykazy dokumentów pobranych przez poszczególnych policjantów i pracowników,
 • Uczestniczy w pracach komisji ds. brakowania dokumentacji niejawnej kategorii "BC" oraz w pracach komisji inwentaryzacji dokumentów niejawnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego : co najmniej 1 rok w pracy biurowej,
 • Bardzo dobra znajomość ustaw:
 • 1) o ochronie informacji niejawnych oraz aktów wykonawczych w sprawie: - sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności, - nadawania, przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne, - środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych, - organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych, - w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych i innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego informacji niejawnych w Policji,
 • 2) o Policji, w szczególności w zakresie przepisów ogólnych, organizacji Policji, zakresu uprawnień Policji oraz aktu wykonawczego w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji,
 • 3) o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra,
 • Umiejętność: stosowania prawa w praktyce, bardzo dobrej organizacji pracy własnej, obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office,
 • Dokładność, komunikatywność,
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "ŚCIŚLE TAJNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 roku lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 roku
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie obsługi kancelaryjnej,
 • Przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 • Umiejętność: pracy pod presją czasu, pracy w zespole.