Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie
Komendant Główny Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 138817

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- praca samodzielna, administracyjno-biurowa, w siedzibie urzędu,


- praca w pomieszczeniu biurowym,


- praca w godzinach 8.15 – 16.15,


- oświetlenie naturalne i sztuczne,


- praca powyżej 4 godzin dziennie przy monitorze ekranowym,


- obsługa urządzeń biurowych: komputer, telefon, faks, skaner, drukarka, kserokopiarka, niszczarka.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- dojście i dojazdy do budynku są utwardzone,


- stanowisko pracy zlokalizowane jest na I piętrze budynku,


- infrastruktura budynku: klimatyzacja, sanitariaty, korytarze, klatki schodowe, schody, winda (budynek w trakcie remontu)


- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,


- niepełne przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych: brak podjazdu przy wejściu głównym, korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.

Zakres zadań

 • realizuje czynności związane z przyjmowaniem, rejestrowaniem, przechowywaniem, przekazywaniem i wysyłaniem dokumentów, w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów jawnych, przetwarzanych przez komórki organizacyjne Komendy Głównej Straży Granicznej,
 • prowadzi bieżącą kontrolę sposobu wytwarzania przez wykonawców merytorycznych dokumentów jawnych w celu zapewnienia właściwej ich ochrony,
 • systematycznie porządkuje dokumenty znajdujące się w zasobach kancelarii oraz przygotowuje je, w celu przekazania do archiwum zakładowego,
 • rozlicza, na podstawie kart obiegowych, wykonawców merytorycznych z pobranych dokumentów, ewidencji pomocniczej, pieczęci oraz elektronicznych nośników informacji, w celu zapewnienia zgodnej z przepisami ich ochrony,
 • realizuje czynności w zakresie obsługi i bieżącego monitorowania elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) w ramach elektronicznej platformy administracji publicznej (ePUAP) w Komendzie Głównej Straży Granicznej, w celu odbioru korespondencji, w zastępstwie osoby upoważnionej,
 • prowadzi bieżącą kontrolę postępowania z dokumentami, które zostały udostępnione funkcjonariuszom i pracownikom komórek organizacyjnych KGSG oraz egzekwuje potwierdzenia ich otrzymania lub zwrotu do kancelarii, w celu zapewnienia odpowiedniej ich ochrony,
 • koordynuje prawidłowe przygotowanie materiałów archiwalnych oraz kompletowanie dokumentacji i przygotowywanie dokumentacji archiwalnej, w celu przekazania jej do Archiwum Zakładowego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z obiegiem dokumentacji jawnej i obsługą interesantów
 • Pozytywne przejście procedury sprawdzającej, w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa, uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych
 • Komunikatywność
 • Umiejętność interpretacji przepisów
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Czytelny charakter pisma
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • Skrupulatność
 • Terminowość
 • Odpowiedzialność
 • służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne lub informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe